22. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Lk 5,1-11 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Jr 20,7-9; Ř 12,1-2; Mt 16,15-27
Datum: 31. 8. 2014
Prorok je mluvčím Hospodina; má povzbuzovat, připomínat pravidla smlouvy, která boží lid porušuje, varovat, vystupovat proti bezpráví, zastávat se ponížených, ukazovat cestu z bezpráví, hříchu a neštěstí.
Je dobré si přečíst 19. kap. Jeremiášovu. O Údolí Hinómovu jsme se zmiňovali minule.
 
Nikdo z proroků nebyl nadšen, když káral druhé. Jeremiáš naříkal, když nahlédl bídu Izraele.
Protože jsme nakaženi pýchou a sebejistotou, není divu, že proroky pronásledujeme až na smrt. /1
 
Pavel ve 2. čtení mluví o oběti živé. Co tím myslí?
V nás zůstalo mnoho pohanství a tak oběť chápeme především jako utrpení  a smrt. Co má větší váhu: Pavlův apoštolát nebo jeho smrt? /2
 
K evangeliu:
(Před týdnem jsme si říkali, že Ježíš začal Šimonovi říkat Skálo, protože byl nejrozhodnější a pevný. Z Petrova vyznávání Mesiáše (a z našeho vyznávání Mesiáše) může Ježíš stavět boží království.
Pokud kdokoliv z nás, včetně Petra, chceme Ježíše opravovat a stavět boží království podle svých představ, pak se stáváme pátou kolonou satanovou a stavbu ničíme a bouráme.
 
Není divu, že se apoštolové bránili Ježíšovu tvrzení, že Mesiáše zlikviduje „boží lid“, dokonce náboženští představení Izraele. Poznání, že vrchnost, rodič, přítel se může mýlit, je bolestivé.
Petr dokonce Ježíš káral.
„Petře, mluvíš jako satan“ (ten si také myslí, že všemu rozumí lépe než Bůh, myslí si, že by všechno dělal lépe než Bůh).
„Chlapi, rozmyslete se, zda chcete být mými učedníky, nebo učedníky farizeů. Kdo chce být mým učedníkem, ať vytrhne svůj kůl v kolové hradbě vašich přikázání (kterou jste si vybudovali) a následuje mě do svobody synů božích. (Říkali jsme si, že Ježíš nemohl mluvit o kříži, mluvil o kůlu.)
 
V České Třebové se ve středu bude promítat film o arcibiskupu Bezákovi. Jeden mladý profesor se pohoršoval: „Špinavé prádlo se má prát doma.“
To je pravda, každý se máme porovnávat s Ježíšem, a když chybíme, máme chybu přiznat, omluvit se, napravit škodu a poučit se. Na prádelní šňůry se věší prádlo vyprané.
Ale když se špinavosti neperou, je třeba na ně poukázat, aby se nešířila morová rána zla.
Ježíš je největším z proroků. Kdo je laskavější než on. Kdo víc pomáhá hříšníkům, kdo víc odpouští?
Když to nešlo jinak, přišel nás vybělit, jako se louhem vyběluje plátno, čistil nás ohněm své lásky jako zlato. Nikoho na mučidla neposlal. /3
To Ježíš se odvážil říci, že Mesiáše umučí k smrti náboženské autority Izraele.
 
Mnoho lidí se podvědomě brání zpochybnění sytému, ve kterém žijí a zpochybnění představených, kteří je vedou. Mají pocit, že by se jim vše zhroutilo. Staví na autoritě lidské. „Víra“ je pro ně přitakáním tomu, co vrchnost vyžaduje.
Platí to o životě politickém i náboženském.
 
V krizi nedospělí lidé často volají po silném vůdci, po nějakém „spasiteli“.
Tito lidé nepoučitelně a úporně zpochybňují informace, které by jim jejich názory nabourávaly.
Zhlouplé Němce za války vyléčila až smrt několika jejich padlých synů. S generály nepohnuly ani milióny padlých. Fanatiky nepřesvědčí nic. Popírají Osvětim i Katyň.
Tento typ lidí nikdo nepřesvědčí, ani Kristuspán.   
 
Slova mají velkou váhu. Lež zraňuje, krade čest, zabíjí a posílá zabíjet.
Za svá slova neseme odpovědnost. /4
Podobně dnes mnoho lidí stále úporně hájí Putina. /5
 
Ten, kdo se zastával Hitlera a dalších zločinců, přispíval k násilí a oslaboval ty, kteří nesli vlastní kůži na trh. I teď neseme odpovědnost za to, co říkáme o Ukrajině.
Kdo se zastává Putina, přispívá k násilí.
 
Jinou váhu v rodině mají slova pětiletého děcka a jinou slova rodiče. I pětileté dítě může mít někdy pravdu. Odpovědnost rodičů je ale mnohem větší. Rodič – i ostatní autority – dostaly „klíče“. (Vzpomeňme na evangelium minulé neděle: co autorita „odemkne nebo zamkne, sváže nebo rozváže“, platí. Ale i za každé slovo budeme skládat odpovědnost. Nestraším, jen upozorňuji na závažnost našich slov. Lživá propaganda je velkým hříchem. Její opakování je také hříchem. Hloupost je hříšná
. /6
 
Světská spravedlnost málokdy postihuje lež a lživou propagandu (jazyky se už nevyřezávají). Ale bavit se s hlupákem, který nehledá pravdu, je trestuhodné a ztrátou času.
„Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.“ (Př 26,11/7

 

Apoštolové svými řečmi podtrhávali Ježíšovi nohy: „pohoršuješ mě“.

Proto Ježíš – pro začátečníka možná překvapivě – pana Skálu(!) – apoštola Petra, přísně napomíná! „Mluvíš jako satan. Takovými slovy bouráš stavbu božího království, i to co jsi před tím vystavěl.

Spolupracuješ se satanem, sice neuvědoměle, ale spolupracuješ. Jsi satanovou pátou kolonou jako komunisté a sralbotkové jsou pátou kolonou Putina.

 

Apoštolové si do Mesiáše vkládali špatné představy.

Ještě u „poslední večeře“ byli přesvědčeni, že Ježíš každým dnem vyhlásí mobilizaci proti Římanům.

Jak to, že nebrali Ježíšova slova vážně? 

Viděli hříšnost církevních představených i hříšnost vlastní. Šimon Petr padl Ježíšovi k nohám a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný.“ (Lk 5,8) Ale přeci jen je nám zatěžko si přiznat, jak mnoho jsme poškození.

 

Kdybychom i viděli do lidské budoucnosti, zkuste říci o svatbě ženichovi: „Ty se s touto nevěstou za 15 let rozvedeš...“

Zkuste říci čerstvému otci jásajícímu nad narozením syna: „Ty své děti opustíš kvůli jiné ženě.“

Novoknězi: „Z tebe bude pedofil.“

Biskupovi: „Tebe zkazí moc.“

Začínajícímu politikovi: „Propadneš korupci.“ 

 

Písmo mluví o naší slabosti mnohem a mnohem dříve, než to popsali psychologové (vzpomeňme třeba na pokus Zimbarda o vězních a dozorcích).

 

V prosinci jsem řekl (na to nemusím být žádný prorok), že Putin chce uchvátit Ukrajinu a záleží na tom, co mu my Evropané dovolíme.

 

Apoštolové byli poctiví k sobě, jejich selhání je zachránilo před tím, že se nestali nepoučitelnými a  pyšnými lidmi.

 

Ježíš nikoho nepodceňuje a nesráží, naopak.

Kdyby nám lékař nerozpoznal, natož zatajil nějakou chorobu, žalovali bychom ho u soudu.

Proč se tolik bráníme Ježíšově diagnóze? 

Jeho slovo nám má být varováním, má sloužit k očištění a uzdravení.

 

Přečtěme si znovu druhé čtení a přemýšlejme, co by bylo na apoštolech Bohu milejší, zda to, kdyby víc dali na Ježíše nebo jejich mučednictví?

Ježíš nám nabízí svého Ducha, je tedy v našich silách rozeznat, co si Bůh přeje, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

----------------------------

Poznámky:

                  /1     Někteří proroci se ubránili. Ježíš se přestal bránit z jiného důvodu. Jenže my, abychom si nemuseli přiznat svou nesnášenlivost a krutost, bohapustě tvrdíme, že utrpení služebníků Bůh potřebuje jako cennou surovinu k

 odpuštění hříšnému lidstvu. To je podlost, hraničící s hříchem proti Duchu svatému!   

Bůh je v těžké situaci, když posílá proroky ke svým lidem jako do lvího chřtánu.

Nepřichází-li v některé době proroci, je to známka toho, že není, kdo by o jejich názory stál. 

 

                  /2     Apoštol Jan také budoval boží království a nezemřel mučednickou smrtí. Byl „slabším“ apoštolem než ostatní apoštolové, kteří zemřeli jako mučedníci?

Ježíšova matka umřela přirozenou smrtí. (Někteří lidé ovšem tvrdí, že byla královnou mučedníků, že trpěla nejvíce ze všech lidí. K čemu by to bylo dobré?)

Ježíš nás nezachránil tím, co mu udělali ti, kteří se na něm strašně prohřešili, ale tím, že nám ukázal cestu do boží náruče.

 

                  /3      „Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů.

Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary.“ (Mal 3,1-3)

„Já vás ponořuji do vody obrácení; ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já, on vás bude ponořovat do Ducha svatého a do ohně.“ (Mt 3,11)  

 

                  /4    Všimněme si např. těch, kteří tvrdí, že jsme prosovětskou ideologii vyměnili za proamerickou. Copak máme americké pionýry a proamerický svaz mládeže? Copak se politicky kádrují děti do škol? Musíme vstupovat do nějakého Česko-amerikánského svazu přátel?

Zbabělci, kteří chodili do průvodů prvního máje, se tváří statečně a nestranně a srovnávali radar v Brdech s okupací v r. 1968. 

 

                  /5     S Hitlerem všichni nevraždili, někteří jen psali na stroji povolávací rozkazy pro vojáky nebo rozsudky k zatčení a k popravě. Jiní jako strojvedoucí

jen řídili vlaky a nechtěli víc vědět. Jiní jen zpochybňovali zprávy těch, kteří varovali.

Jiní jen strašili druhé a brali jim odvahu.  (Srov. „Otázka viny“ – Karl Jaspers)  

 

                  /6     Hloupý se nikdo nenarodil. Hloupost je ovocem strachu a lenosti (hledat pravdu).

Raději potkat medvědici zbavenou mláďat než hlupáka s jeho pošetilostí. (Př 17,12)  

 

                  /7     Kolik času jsem promarnil s těmi, kteří mluvili proti Bohu, církvi, nebo hájili nějakou „vyváženost“. K hledání pravdy nepotřebuji vyváženost, ta je něčím jiným než vyslechnutí druhé strany. Kdo nehledá, nenajde.) 

V kriminále v padesátých letech se kněží vzdělávali a debatovali spolu. Jednou se Felix Davídek s třemi kněžími o něčem závažném bavil. Přišel k nim jeden vysoký prelát a hned do toho strkal nos. Felix mu pravil: „Karle, jdi pryč, už takhle nás je dost, jestli nás uvidí bachař, bude z

 toho průser. A ty bys tomu stejně nerozuměl.“ Vypadá to drsně, ale je to někdy správné. 

Vzpomeňme si, jak se Ježíš používáním podobenství chytře zbavoval chytrolínů (bez výkladu podobenství neporozumíme), nemá cenu s nimi debatovat.

(Ve vedlejším pokoji Jana poslouchá rozhovor presidenta Zemana s redaktorem o ekonomii. Taková debata nemá smysl, je nerovnoměrná. Smysl by mělo, kdyby proti Zemanovi stál významný ekonom. Lékaři nejsem rovnoměrným partnerem v

 debatě o medicíně. A lékař mi není rovnocenným partnerem v

 debatě o liturgii nebo biblistice. Toho jsme si navzájem vědomi a nezpochybňujeme jen tak tvrzení druhého. To chlapi v hospodě si myslí, že rozumí všemu.

Ti, co straní Putinovi, mluví o dnešních „banderovcích“ na Ukrajině. Banderu vzpomínají, Katyň ne.)

Uznají někteří, kteří volili Zemana, že volili špatně? Uznají ti, kteří nešli k volbám, že k volbě Zemana přispěli?

Poučitelní jsou použitelní, nepoučitelní pro boží království použitelní nejsou.