4. neděle postní

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Jan 9,40-41 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a; Ef 5,8-14; J 9,1-41
Datum: 30. 3. 2014
Někteří naši spoluobčané nedávno hájili (později i Putin) legitimitu ukrajinského presidenta Janukoviče: „Byl demokraticky zvolen.“ (Hitler a Putin také, a přesto oba patří před soud pro válečné zločiny.) Podívejme se, co nám k tomu napoví Písmo.  
Izraelité si svobodně (po vysvobození z Egypta) vybrali Hospodina za Krále. Zatímco se pohanští králové pokládali za bohy a svévolně určovali, co je dobré a zlé (pro ně), Izraelský král byl služebníkem Božím. Nad ním byla „Ústava Hospodinova“ (ustanovení řádu života Hospodinem).
Král byl vybírán Bohem a volen lidmi. Když se ale král Bohu a jeho přikázáním zpronevěřil a nesloužil, jak měl, jeho legitimita skončila.
Saul propadl moci, proto byl nahrazen Davidem. /1
 
    Nejprve opakování starého vyučování.
Otázka proč Ježíš některé nemocné neuzdravil je důležitá. /2
 
Už jsme uvažovali, co může znamenat: „na slepci se mají zjevit skutky Boží“ /3
 
V 1. čtení byla řeč o pomazaném, v evangeliu o zamazaném (jinde o namazaném). 
Obdivuji Ježíšovu vynalézavost, jak se dostat k zatrpklému a nedůvěřujícímu. Zmazal slepce a poslal ho k vodě. Ten s nadáváním odešel, ale s vděčností za prohlédnutí se vrátil.
 
„Musíme činit skutky toho, jenž mne poslal“. Ježíš i apoštolové musí dělat zázraky.
O zázracích Ježíš říká, že v nich je oslaven Otec. („Lazarova nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.“ Srv. Jan 11,4)  
My velebíme snášení utrpení, Ježíš oslavuje Otce konáním zázraků, dokonce v sobotu, v den zasvěcený. Apoštolům, kterým se nepovedl zázrak, říká: „Pokolení nevěřící a zvrhlé, jak dlouho mám být ještě s vámi…“ (Srv. Mt 17,14-17)
 
Před týdnem jsme slyšeli, jak Samaritáni pozvali Ježíše ke stolu a dva dny se nechali vyučovat.
S „pravověrnými“ věřícími ovšem Ježíš nehnul.
Ti, co „vidí“, „vědí“, jak to s Bohem, nechtějí vidět.   
Za týden uslyšíme o vzkříšení Lazara – Ježíšovo proroctví „o boháči a Lazarovi“ se naplnilo (Lk 16,31 ).
 
„Víra“ podle Ježíše znamená, dát mu za pravdu, přitakat mu. Ježíš nám nabízí dost důkazů, že přichází od Boha.
 
Vzpomínáte, jak Ježíš hořekoval nad nejlepšími židovskými „farnostmi“?
Pravil, že existuje horší nebezpečí, než hříchy sodomské. (V Sodomě nešlo v první řadě o homosexualitu, ale o strašné ponížení lidí.) „Běda ti, Chorazin, běda ti, Betsaido! Kdyby se byly v Týru a Sidónu udály takové mocné skutky jako u vás, dávno by byli seděli v žíněném šatě, sypali se popelem a činili pokání. Ale Týru a Sidónu bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš vyvýšeno až do nebe? Až do propasti klesneš! … ; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal.“
(Lk 10,13-16)  
 
Židé si mysleli, že stačí nehřešit a být v pravé církvi.
Obyvatelé Jeruzaléma a Kafarnaum zažili s Ježíšem nejvíce z jeho vyučování. Nechtěli vidět. Aby nemuseli Ježíši přitakat, vymýšleli si hrozné pomluvy o Ježíši.
 
„Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu svatému, odpuštěno nebude“.  (Lk 12,10)  
 
„Světlem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo svou září.“ (Lk 11,34-36)
 
Jsme opětovně svědky toho, jak s některými lidmi nehnou ani fakta.
Týká se to:  Ukrajiny a Putina. /4
                    Nepřátelství k homosexuálům. /5
                    Nesnášenlivosti vůči čemukoliv novému v církvi. 
 
Ve všech těchto případech, jsou ti zaťatí ovládáni strachem.
(Homosexuálové nás a naše děti zdaleka neohrožují tolik, jako bezuzdná sexualita v televizi a okolo nás. Proti ní si ti „křesťanští bijci“ netroufnou. Zbabělci vždy útočí
jen na slabší.) 
 
„Říkáte ‘vidíme‘ a proto váš hřích trvá.
Přišel jsem tento svět soudit, aby kdo nevidí, viděli a ti, kdo vidí, aby oslepli.“
 

Ti neposlechnou Ježíšovy rady: „Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl.

“ (Zj 3,18 )

 

Slepý patřil k lidem, kteří nevyčítají Bohu těžkosti života, uznávají, že díky nim přemýšleli, hledali a dostali se dál. Nejsou to ale lidé, kteří „obětují utrpení Bohu“.

Potkal jsem řadu těchto obdivuhodných lidí.

 

-----------------------------------------------

Poznámky:

                  /1     Dětem vysvětlete, prosím, že se rohy používaly jako lahvičky nebo poháry. Naši pradědové z kravských rohů dělali kloubce na brousek (kterým brousili kosy). 

 

                  /2     Ježíš řekl v nazaretské synagóze: „Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad.

 A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidonské.

 A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman.“ Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.

 Vstali, vyhnali ho z města a vedli až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. (Lk 4,24-29)

Devět z deseti uzdravených malomocných poděkovalo Bohu za uzdravení, ale nestali se Ježíšovými učedníky jako Samaritán. 

Chromému od rybníka Bethesda uzdravení nepomohlo (dokud byl chromý, nevyskakoval si), přes varování, aby si neuhnal něco horšího, zhřešil udavačstvím.   

 

                  /3     Je třeba si udržovat vysokou představu o Boží velikosti a bránit se podezřením vůči nějaké malosti Boha. Máme se ptát a hledat porozumění Bohu.

Mengele na vězních zkoušel své léčebné metody.

 

                  /4     http://www.reflex.cz/clanek/komentare/55472/jefim-fistejn-drsna-pravda-o-putinovi.html

 

                  /5     http://www.emimino.cz/denicky/posledni-prani-naseho-syna-filipa-11461/?fb_action_ids=701683789852856&fb_action_types=og.likes&fb_sourc

S některými lidmi nepohne ani výrok římského biskupa, který řekl: „Kdo jsem já, abych homosexuála soudil? Nepohnou s nimi ani slova významných biblistů, kteří ukazují, že biblické texty nemluví o homosexuálech tak, jako ti, kteří je zatracují.