1. neděle postní

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Dt 8,2-3.14b-16a - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Gn 2,7-9; Gn 3,1-7; Řím 5,12-19; Mt 4,1-11
Datum: 9. 3. 2014
Čtyřicetidenní příprava na letošní Velikonoce začala. (Název postní doba je zavádějící.) /1
 
Od Boha jsme dostali neslýchané bohatství. /2
 
Co je požehnání? /3
 
Příběhem v Ráji jsme se také už víckrát zabývali. /4
Alespoň trochu si to připomeňme.   
Poznávat (biblicky) znamená ochutnávat (dobro nebo zlo).
Bůh rozpoznává dobro a zlo. Ale nepoznává zlo, nečiní nic zlého.
Ďábel svádí člověka: ochutnej zlo, lízni si, je to chutné, nic se ti nestane. Zamlčuje, že zlo je jedovaté.
Slovo had má (i v češtině) stejný kořen jako hadač a hádání. (Hadač je ten, kdo předstírá, že má poznání o vyšších věcech, mate lidi, svádí je od zjevení božího, manipuluje s lidmi ve svůj prospěch, pro svůj zisk. Had lže o Bohu a svádí lidi. /5
 
Had je živočich bez srsti nebo peří, je nahý (hebrejsky arum znamená je nejen nahý, ale i podlý). Plazí se jako plížící se nepřítel, nepřichází rovně, je zákeřný i svým jedem.
Lidé po hříchu zjišťují, že jsou arumím – podlí, nazí.
Ale místo, aby vyhledali ambulanci boží pomoci, schovávají se a zakrývají svou podlost fíkovými listy.
Hospodin je hledá, aby jim nabídl pomoc, ale oni se utíkají k fíkovníku (tento strom byl v pohanství Palestinců spojován s démony, u Arabů dodneška). Svou podlost se snaží zakrývat další křivostí, podlostí, svádějí vinu na druhého a na Boha. Propadli se do zla a zůstávají v něm. Nekají se. Nestojí o pomoc. Hříšník často svou vinu zakrývá lží nebo jiným hříchem. /6
 
Vícekrát jsme mluvili o příčině selhání prvních lidí. /7
 
I o pokušení Páně jsme vícekrát uvažovali. /8 
 
Ďábel rád cituje Písmo, samozřejmě, že ho překrucuje (kdo Písmo nezná, kdo nezná Boží myšlení, snadno svůdci uvěří, nechá se svést a přitaká mu).
Připomínám, že existuje někdo, kdo nám krade, vyzobává slovo Boží! (Srv. Mt 13,4.19)
„Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle.“ (Lk 4,13) /9
 
V situacích, kde Izrael (i nový Izrael) selhal a selhává, Ježíš obstál. (Srv. Dt 8,3; Dt 6,16; Dt 6,13)
Každá generace i každý člověk jsou pokoušeni. (My nejsme naváděni k hrubým zločinům, nejsme typ primitivních zločinců.)
 
Jako jsou první čtyři hříchy základními typy našich stálých selhávání, tak jsou i tři pokušení Ježíše základními typy našich pokušení.  (Opět trochu připomenu, co jsme už probírali.)
 
-              Přátelství je svobodnou volbou.
(„Nelze dvěma pánům sloužit“, slyšeli jsme před týdnem.)
Ježíš je svobodný a tuto svobodu nám přeje a pomáhá nám ji znovu získávat. /10
Koupit si přízeň druhých „sociálním zázrakem“ je manipulací, ke které se Ježíš nesnížil. /11
 
-              Bůh si umí získat srdce toužícího člověka, nemá zapotřebí vyrábět zázrak k získání lidí pro Boha.
Nesmíme manipulovat „zbožnými“ praktikami. Nesmíme tímto způsobem pro sebe získávat církevní kariéru. /12
 
-              Ježíš nepodává ďáblovi a jeho spolupracovníkům ruku. /13
Království boží stojí na službě potřebným, ne na moci a slávě.
 
Zkusme v týdnu na našich pokušeních promýšlet tyto důležité vyučovací lekce. Většina vysokoškolských profesorů je nezná, my jim můžeme porozumět. /14
 
-----------------------
Poznámky:
                  /1     Velikonoce jsou výroční slavností svatby Beránka a nevěsty. Příprava na svatbu je radostná. Když se peče na svatbu, nakládá a udí se maso, ale nikdo neuždibuje. Vše se soustředí na připravovanou slavnost …
Znovu se potřebujeme ptát, proč se Ježíš nechal ukřižovat.

O Bohu máme různé představy. Jedni říkají, že Bůh za naše hříchy vyžaduje trest. Druzí tvrdí, že Bůh je bezmocný, třetí hlásají Boha, který si nechá na zádech dřevo štípat.

Líný se vymlouvá, že je to Tajemství.

Jak Vy o Bohu vyprávíte svým dětem, vnukům a kamarádům?

Potřebujeme ve svých představách Boha rehabilitovat. Abychom si nevymýšleli, budeme naslouchat biblickým textům.

Velikonoce chceme slavit ve větším porozumění Ježíši.

Jaképak budou mít Velikonoce Ukrajinci?

V sobotu byly v řadě míst u nás demonstrace pro Ukrajinu. (Komunisté nám 40 let říkali: „Západ nás v Mnichově zradil.“ Dnes i mnoho našich lidí říká: „Co nám je po Ukrajincích?)

V noci z 8. na 9. března 1944 bylo v Osvětimi zavražděno 3792 českých židů z „rodinného tábora“ plynem (zpívali čes. hymnu, Hatikvu a Slyš, Izraeli).

 

                  /2     Vícekráte jsme podrobněji mluvili o Ráji, co vše tam lidé dostali. (Kdo z nás to neumí dětem vyjmenovat, ať jde ke zpovědi.) Každé slovo zde má veliký obsah.

Co znamená Strom života?

Kolikráte je v Gn 1 a Gn 2 kap. řeč o požehnání? (Kdo to neví, ať jde ke zpovědi.)

 

                  /3     Např. rodičovská péče je pro děti požehnáním. Jestli rodiče dají dětem peníze na obědy a děti si místo nich koupí nějaké blbosti – děti se proviňují.

Rodiče řeknou synovi: „Zaplatíme ti vysokoškolská studia“. To není svazující, kdyby se syn raději učil truhlářem, rodiče mu třeba koupí nějaký stroj do dílny. Ale kdyby se kluk flákal a místo 5 let studoval 7 let, velmi těžce by se provinil proti rodičům.

Marnotratný syn se velice provinil promrháním peněz, které mu rodiče do života našetřili.

Nevím, zda M. Zeman při své inauguraci žádal o požehnání. Teď si president nechal udělit popelec (poprvé v životě). V roli arcibiskupa bych mu to rozmlouval. Požehnání od Boha nás nesvazuje, ale zavazuje. Bůh není poskok.

 

                  /4     Selhání v Ráji není dávnou příhodou, za kterou neseme kolektivní vinu. S bratrovraždou, potopou a Babylónskou věží, jsou to typy základních hříchů, které se stále opakují. Spolu s

 Pokušením Ježíše na poušti jsou důležitýmzdrojem poznání. Většina vysokoškolských profesorů to nezná. Nám je to poznání nabídnuto.

 

                  /5     Mezi hadače patří věštci, kartářky, a řada těch, kteří tvrdí, že se jim dostalo zvláštního poznání o vyšších věcech. Ten, kdo o Bohu mluví nepřesně (hádá, místo aby Boha poznával, ochutnával) přinejmenším nevědomky pracuje pro ďábla

.

 

                  /6     Např. alkoholik lže, tvrdí, že má vše ve svých rukou, že nepije, schovává flašky.

David se dopustil dalších hříchů, aby zakryl svůj hřích s manželkou Uriáše.

 

                  /7     Muž a žena zanedbali svůj vztah s Hospodinem, málo jedli ze Stromu života, málo komunikovali, málo si porovnávali své názory s Bohem, odcizili se mu. Uvěřili pomlouvači, že si Bůh to nejlepší nechává pro sebe. Uvěřili, že sami mohou určovat, co je pro ně dobré a co je zlé. 

Kde je pro nás strom života?  Určité zobrazení Ježíše na kříži nám připomíná, že nás Ježíš živí svým slovem, uzdravuje nás svým milosrdenstvím ze smrtelného uštknutí zlem, pozvedá a zachraňuje nás svým přátelstvím.

 

                  /8     Říkejme dětem, že pokušení Páně  není popisem něčeho vnějšího (zkuste jim dát příklady našich pokoušení).  

Nikdo u pokušení Ježíše nebyl. Tenkráte nebyla známa psychologie, smyslu toho mistrného vyprávění můžeme porozumět.

 

                  /9     V Getsemanech se Ježíš děsil všech budoucích trápení lidí, včetně Osvětimi. Byl pokoušen tomu zabránit. Jenže to by nerespektoval svobodu člověka.

 

                  /10     Na naše selhání má lék, na jed hříchu má sérum, protijed – možnost odpuštění.

 

                  /11     Náš soused, pan Jaroslav Doleček, jel před válkou na kole do Německa, ocenil, že Hitler dal lidem práci, viděl  budování dálnic. Ale pak mluvil s

 Židem, který utíkal z Německa, a bylo mu to jasné.

Někteří lidé dodneška tvrdí: „Komunisté zaručili  lidem práci“, a nechtějí vidět, že komunisté vytvořili policejní stát.

 

                  /12     Církev je pokoušena ideologickým manipulováním (pro dobrý účel nelze používat špatné prostředky).      

Jistý františkán vydával „zjevení p. Marie v Medžugorie“ za Mariina slova. Viz knihu „P. Maria svým synům kněžím. Před komisí církve nakonec přiznal, že to byly jeho „meditace“. Boží věc nemá zapotřebí (ani„zbožných“) podvodů.

 

                  /13     Křižovník Václav Knittl byl v padesátých letech vězněn. Jednou vězněné kněze přišel navštívit ministr zdravotnictví Gottwaldovy vlády, kněz Josef Plojhar (veliký kolaborant). Vězněným kněžím bylo řečeno, že jim Plojhar podá ruku. Nikdo nesmí nic říci, natož panu ministrovi položit otázku. Václav Knittl si před tím alespoň počural ruku. To nebylo velké hrdinství, ale kamarádům to řekl, alespoň nějak se bránil proti tomu znásilňování svědomí. Jan Baptista se zachoval jinak (Mk 6,18), samozřejmě, že si byl vědom následků. Ježíš s

 Herodem, Pilátem ani Kaifášem nestoloval, ruku podával potřebným.

Vyprávějme dětem, co nám Ježíš radí: „Nepodávejte ruku každému. Pozor na vlky, svině, čubky a zmije. Vlkovi nepodávejte ruku, hrozí, že vám ji ukousne, nehlaďte hady. Přemýšlejte, buďte prozíraví a opatrní. Neházejte perly sviním“.

Hloupí lidé neprokoukli Putina, že je psychopat a zločinec, že má naprosto jiné myšlení než my.

Hloupost politiků je ale trestuhodná! Mají informace, mají velkou odpovědnost. V Anglii byl před válkou (fešák) Cheamberlain a Churchill; víme, kdo na koho myslel, kdo byl prozíravý a kdo způsobil velké neštěstí. 

I někteří církevní hodnostáři neodolávají pokušení vtírat se do přízně mocných. Např. někteří ochotně odsoudili zpěvačky Pussy Riot, které protestovaly proti Putinovi

– aby chránili posvátnost „chrámu“. Příbytkem Boha je člověk – toho je třeba chránit; Bohu do tváře nikdo nedoplivne. Je snadnější v

 Soči poklonkovat Putinovi než jet na Majdan. Být Samaritánem něco stojí.

 

                  /14     Mohu-li si postesknout, prozradím vám, že pro mě není povzbuzením, když vidím, jak málo si lidé pamatují z biblického vyučování. (Ledaskdo si ze studia pamatujeme, jak si zapamatovat a jak si udržet důležité informace …) Řadu hodin se poctivě připravuji a když se zeptám na něco, co jsme už vícekrát probírali, téměř nikdo neodpoví. Marnost nad marnost a hořkost nad hořkost. Vzal čert jeden farářský život, ale škoda Ježíšovy námahy; co ho to stálo, aby nás něco naučil a bylo nám na světě lépe.

(Pokud někoho snad zajímá více informací, ať si najde Poznámky z minulých let.)