8. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Mt 6,19-34 - nalezené výskyty: 1 - 2 - zrušit hledání
Téma: Iz 49,14-15; Žl 62; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,24-34 (najít další)
Datum: 2. 3. 2014
„Horské kázání“ je velikou porcí. Kdo o něm mluví?
Tváříme se, že mu rozumíme a že podle něj jednáme. Ani nevíme, jak si to Ježíš představuje. /1
 
Při čtení evangelia potřebujeme rozlišit, co platí doslova a co je obraznou řečí. /2
 
Tak jako „vylupování oka, které nás svádí“, nebereme doslovně, tak i „nestarejte se o život“.
Platí přece: „Šest dní budeš pracovat“, nejsme sběrači a lovci.
 
Doslovně ale platí: „Nemůžete sloužit dvěma pánům, Bohu a mamonu“. /3
Nejsme lenoši, ale je pravda, že všemu možnému sloužíme více než božím plánům.
 
Ježíš mluví pozitivně. Jeho posluchači znali Izajášova slova, která nám připomíná první čtení.
 
Nestává se běžně, že by matka zapomněla na své dítě. /4
Rodiče, kteří mají rádi své děti, rozumí mateřské výpovědi Boha ještě víc než děti. Vědí, že se jejich děti mohou na slovo svých rodičů spolehnout.
Kdo se přesvědčil, že Bůh drží slovo, tomu se jeho „víra“ blíží jistotě. Ví, jak je důležité brát Boží slovo vážně.
 
Láska těch, kteří nás mají rádi (včetně Boha, samozřejmě), nás formuje.
Jsme rádi, když někdo naši lásku přijímá, když mu pomáhá růst.
 
Slova: „Nemůžete sloužit Bohu a mamonu“, nejsou příkazem, ale upozorněním. /5
Kdo poznává, zakouší boží lásku, nevymění ji jen tak lehce za něco jiného. /6
 
Hospodin slíbil Izraeli: „Budu o tebe tak pečovat (Ex 20,2), že ti nebude nic chybět, nebudeš mít příčinu dychtit po jakémkoliv majetku (Ex 20,17). 
Ježíš: „Hledejte nejprve boží království a jeho spravedlnost a ostatní vám bude přidáno.“
 
Co si můžeme za slovo mamon dosadit? (Majetek, moc, kariéra v politice nebo církvi, sláva, prestiž …) 
Víme, že nám může nějaká nižší hodnota zastínit vyšší hodnotu. 
Zaměstnání je pro život nezbytné. Rodina je jednou z největších hodnot. Bez svobody ale rodina hyne.
Zkuste se někoho zeptat, co pro něj znamená boží království.
Podle čeho a jak si srovnat životní hodnoty?
 
Kdekdo chce mít svatbu v kostele. Důvody jsou různé.
Proč zvete Ježíše na svatbu, ptáme se snoubenců.
Jako hosta? (Svatebčané v Káni Galilejské od něj dostali 600 litrů špičkového vína.)
Ale Ježíš nám nabízí mnohem víc.
Manželé, kteří Ježíše objeví a přijmou jako nejbližšího přítele a Moudrost samu, získají mnohem víc. Budou-li se řídit jeho radami k soužití, mají zaručeno, že se jim manželství povede. /7
 
Manželé, kteří jsou ochotni své spory řešit podle Ježíšovy moudrosti, se nerozvedou. Jejich hádky, spory a provinění skončí políbením.
Jestli se zamilují do někoho třetího, budou vědět, že je to nebezpečné. /8
Nebudou s možností dalšího vztahu koketovat. Vědí, že je nutné se naučit budovat vzájemné porozumění s partnerem. I kdyby se mi ten, do kterého jsem se zamiloval, jevil jako ideální, není můj vztah k němu možný. Kouzlo zamilovanosti je ošidné a jedovaté. Jako se potřebujeme naučit plavat, tak je zapotřebí si osvojit umění domluvy. Máme-li Ježíšovy názory za nejmoudřejší, máme šanci se nakonec shodnout.
 
Ježíš nesnižuje závažnost sporů v soužití s druhými, naopak. Proto ustanovil stimulační přikázání: dokud se nedomluvíte, nechoďte ještě k mé Hostině. (Ježíš je ženichem, není starým mládencem, který nemá ponětí o náročnosti soužití. Ježíš jako dobrý manžel přicházel za těmi, vůči nimž něco měl, nebo oni měli proti němu.) 
 
Kdo objeví Boží království /9  jako nejvyšší hodnotu, nebude mu zatěžko dát Bohu přednost. /10
Co našim dětem do života poradíme?
 
Apoštol Pavel říká: „Jsme Ježíšovými služebníky“. Jsme dělníky na boží stavbě a snažíme se hospodařit s Božími dary.
Vztah s Bohem – „víra“ se projevuje činem, poctivou prací, oddanou službou, věrností, odvahou, vytrvalostí, velkorysostí …
 
Ale dvěma pánům sloužit nelze. V mnohoženství muž přilne k jedné z manželek víc. 

Bůh je dobrý, pečující a spravedlivý manžel.

 

 

-----------------------------------

Poznámky:

                  /1      „Tomu, kdo ti bere košili, dej i kabát“. Když komunisté sebrali církvi majetek, nikdo neřekl: „Tady máte ještě monstrance a kalichy“.

Hitler se se Sudetským územím nespokojil. Putin se nespokojil s Čečenskem nebo Osetií, sahá po Krymu.

Jak se modlit: „přijď tvé království“, když nevíme, co to obnáší?

 

                  /2     „Chudý duchem“ je ten, kdo ví, že je začátečník, učedník, že se teprve blíží k porozumění Bohu, kdo je otevřený.

„Oko za oko“ nevyzývá k vypichování očí pachatelům, ale je výzvou ke spravedlivému soudu a trestu: „Nebudeš nadržovat chudému a nebudeš brát ohled na bohatého“. To je stále aktuální (není

těžké si najít příklady z dnešního života). 

Ten „nastavuje druhou tvář“ (k políbení), kdo nevyžaduje strohou spravedlnost, ale odpouští viníkovi, když se kaje. Získal druhého pro dobro.

„Nastavujeme druhou tvář“, vyhledáme-li toho, kdo má něco proti nám (přesto, že ten naštvaný měl přijít první) a jsme-li ochotní se domlouvat, vyslechnout a smířit se.

Kdo „nastavuje druhou tvář“, je tvůrcem pokoje.

(Ohlášky před svatbou a kněžským svěcením patří k naplňování Ježíšových pravidel: „Máš-li něco proti druhému, …“. Je v pravidlech hry, rozejdou-li se s

noubenci před svatbou. Poslední příležitost je při svatebním slibu.)

 

                  /3     Mamon je skrytý poklad, bohatství schraňované pro sebe. Bohatství má sloužit životu: „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“ (Mt 6,19-21 (najít předchozí))

 

                  /4     Vzpomínám, jak mě ta slova z Izajáše o mateřském vztahu Boha k nám uchvátila, když jsem je – už v dospělém věku – poprvé četl. Měl jsem nevyvratitelnou zkušenost s

 přejícností naší maminky. Nebyla to důvěra slepá, stála na prožité zkušenosti toho, že nám, dětem, dávala přednost.  

 

                  /5     Už rodinné příběhy z První knihy Mojžíšovy nám ukazují, jak to dopadá v mnohoženství, muž dá některé manželce přednost. A jaké neštěstí způsobí rodič upřednostňující některé dítě. Láska není jen cit. Nemůžeme si poručit, je-li nám některé dítě sympatičtější než druhé, ale od toho máme rozum, abychom usilovali o spravedlivé jednání a někomu nenadržovali. Rozum je královským darem od Boha!

 

                  /6     Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je hrozná řeč! Kdo to může poslouchat?“

… Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili.

Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“

 Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“

Ježíš jim odpověděl: „Nevyvolil jsem si vás dvanáct? A přece jeden z vás je ďábel.“

Mínil Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Ten ho totiž měl zradit, jeden z Dvanácti. (J 6,60-71)

 

                  /7     Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě,

nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu … (Mt 5,23-25)

 

Když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A jestliže proti tobě zhřeší sedmkrát za den, a sedmkrát k tobě přijde s prosbou: `Je mi to líto´, odpustíš mu!" (Lk 17,3-4)

 

                  /8      Každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.

 A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. (Mt 5,27-30)

 

                  /9     Boží království je přijetím Boží štědrosti a péče. Z naší strany je budováním naší osobnosti a vztahu s druhými podle Ježíšových pravidel.

 

                 /10     Rádi jsme tancovali, na taneční zábavě jsme ráno přemlouvali muzikanty, aby ještě hráli. Ale děvčeti, které chodí s muzikantem, řekneme, aby si rozmyslela, co by to pro její rodinu znamenalo (mnoho víkendů v

 roce bude muzikant v sobotu odpoledne odcházet a v neděli bude do 14 hodin spát).

Co vše musí obětovat profesionální sportovec? Děti věnující se sportu mívají v neděli zápasy.

 

Od středy začíná „Čtyřicetidenní příprava na Velikonoce“, budeme si číst Iz 58.

     „… Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, nalezneš rozkoš v

 Hospodinu.“ (Iz 58,13-14)

Mnoha věcem, koníčkům a zábavám věnuje dost času, ale kolik času si vyčleníme na poznávání Boha a na dobrodružství s ním?