12. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Zach 12,10-11 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Zach 12,10-11; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24
Datum: 23. 6. 2013
Tento týden učitelé napíší dětem vysvědčení.
Jaképak vysvědčení bychom my napsali např. politikům?

Napišme vysvědčení sami sobě!
Děcko se učí být dobrým dítětem, školák školákem, učeň učněm ...
My se učíme být manželem, farářem dědou … a každý z nás se učíme být učedníkem Ježíšovým a učitelem náboženství dětem, vnukům.
Jakou známku bychom si dali za práci s biblickým vyučováním Ježíše?

V některých církvích si lidé do kostela přinášejí Bibli a biblická čtení sledují ve své Bibli.
Biblické příběhy a podobenství se snadno pamatují, jiné texty je třeba nejen vyslechnout. S každým textem máme pracovat. Jinak ustrneme.

„Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o smilování.“

Znamená to, že prosbu o smilování předchází boží dar (milost je darem zdarma daným)? Je možné, že jej někdo nedostane?

Některé nemocné Ježíš neuzdravil. /1

Kain, Saul, Jidáš a další byli upozorněni na nebezpečí hříchu a vybídnuti k obrácení.
Ježíš nás všechny vybízí k celoživotnímu obracení se. Někdo se obrátí, jiný ne.
V podobenstvích o rozsévači, o hřivnách o pannách na svatbě je řečeno, že za hospodaření s dary Božími neseme odpovědnost. Čas jednou skončí. Odjezdy některých vlaků promeškáváme. S nekonáním nelze koketovat, stejně jako s pokušením a zlem. /2

Zřejmě každý dostane dost příležitostí k nápravě, ale Bůh není opičí matkou, která je závislá na svém dítěti a mlčí k jeho zlému konání.
Už dávno křesťané věděli o „hříšném spoléhání na milost Boží.

„Budou hledět na toho, kterého probodli a budou nad ním naříkat …“
Kain nad mrtvým bratrem neplakal. Saul plakal nad sebou, ne nad Davidem, Petr, apoštolové, Nikodém, kající hříšníci plakali správně. Jidáš litoval sebe, ženy jeruzalémské plakaly nesprávně.
Ten, kdo lituje Ježíše pro jeho utrpení a nepláče pro trápené v jeho době, je náboženský pokrytec. Neslyšel: „Co jste kterémukoliv z nejmenších udělali, mně jste udělali“?

Zamilovaní litují jen sebe, pláčí nad sebou, nepláčí nad dětmi, kterým strašně rozpadem manželství ublíží.

Bůh je nejvýše milosrdný, ale umí se svými dary hospodařit dobře, „nehází perly sviním“.
Někomu se dar slz a účinné lítostí dostane a někomu už ne. Z toho pro nás vyplývá poznání, že máme prosit a pečovat o svou schopnost k obrácení, hledání pravdy, ochoty hledat chyby a jejich příčin.

Ponořit se, obléknout se do Krista, do jeho pláště, do jeho způsobu života, je bytostnou proměnou. Křesťanství není životním názorem, ale životním stylem. Pokřtěný má být druhým Kristem (Pomazaným).
Manželství je změnou stavu: „Jsem tu pro tebe“ (biblickou řečí: „Jsem Tvůj otrok“). /3
Ježíš je boží (a náš) otrok. /4

Ježíš nám nabízí bezvýhradné přátelství, ale máme si rozmyslet, zda s ním vstoupíme do „manželství“.
Láska proměňuje.
Kdo nechce být proměněn, kdo po proměnění netouží a vytrvale pro lásku nepracuje, neměl si s ní ani začínat. /5

Zeď se staví na základu. Kdo má, bude mu dáno a přidáno. Svátost nenahradí existenci něčeho, co neexistuje, nemůže viset ve vzduchu. Kde nic není, ani čert nebere.
Postavení domu ledacos vyžaduje. Vybudování manželství ještě více. Křesťanova služba světu vyžaduje ještě více.
Ježíš varuje každého, aby pečlivě vážil, zda vstoupí mezi Ježíšovy učedníky. (Srv. Lk 14,26-35)

Bůh nabízí Abrahamovu potomstvu veliké dědictví. Ne bídu, trápení, ponížení a prohru.

I dnešní evangelium k tomu má snad co dodat.
Židé toužebně vyhlíželi božího krále Mesiáše (snažili se nějakými způsoby, podle svého, jeho příchod uspíšit). Když Petr vyznal, že Mesiášem je Ježíš, hned byli apoštolové upozorněni, že Mesiáš nejvíce narazí na přestavitele židovské církve. V

sousedním evangeliu i Petr za toto tvrzení Ježíše káral. I pan Prof . JUDr. Nikodém něco takového naprosto vylučoval. („Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil?“ J 7,51)Vícekrát jsme se věnovali slovům: „Vezmi svůj kříž a následuj mě“. Ta slova by znamenala: „Kdo denně nevystupuje na popraviště, nemůže být mým učedníkem“?Je pravda, že Ježíš přišel zastavit prolévanou krev, proud pomluv, nespravedlnosti a lži?

Řekl, že království boží začíná přicházet mezi těmi, kteří se řídí jeho přikázáními?

Také prohlásil: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby

nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. (Mk 10,29-30)

Mnoho let jsem se těmito slovy trápil, víte, že tvrdím, že je Ježíš těžko pronesl tak, je máme přeložena. Stauros je kůl, sloup. Přeložit je jako kříž je pozdním výkladem. (Viz

k tomu moje poznámky z dřívějších let.)Jen krátce zopakuji: Prohlašovat naše každé trápení za Ježíšův kříž je dost opovážlivé. Hráli bychom si na někoho, kdo svým utrpením zachraňuje svět.

Na Golgotě byly tři kříže. Ti dva ukřižovaní po stranách Ježíše si utrpení přivodili sami.

Pro jednoho bylo ukřižování začátkem pekla, pro druhého cestou k obrácení. Ale ani jeden nemohl své trápení obětovat Bohu na „vykupování světa.

Účastí na Ježíšově kříži není trápení, které jsem si přivodil, ani neštěstí, které mě postihlo, nýbrž pronásledování pro věc božího království.Nepomůže nám naříkat nad probodeným Ježíšem, pokud nenaříkáme nad kterýmkoliv „probodeným“

člověkem v současnosti. Nemáme být pohřebním bratrstvem nebo plačkami, oplakávajícími Ježíšovu smrt, ale těmi, kteří se staví proti dnešnímu zlu.

(Každého člověka Ježíš prohlásil za svého bratra. Bůh nemá žádné nevlastní děti.)

Kdo je pronásledován pro to, že hájí spravedlnost a staví se proti nespravedlnosti, ten bude trpět pronásledováním. /6Věnujme se nejprve poctivě Ježíšovu varování: „I někteří církevní představitelé se strašně staví proti Bohu“.

My jsme ta slova umístili do dávných dějin: Ano, ta slova platí na nejvyšší židovský církevní dvůr a velekněze, který veleradě předsedal.

Opakujeme chybu tehdejších židů. Vylučujeme, že by tato Ježíšova slova a slova z jeho kázání v Nazaretě mohla platit i nás: „Stavíte náhrobky těm, které vaši otcové umučili a sami mučíte současné proroky“. (Srv. Lk 4,16-30)Letos slavíme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Ano, nepopíráme, že i sv. Metoděj byl pomlouván a vězněn pro boží království.

Ale myslíme si, že nám by se to dnes už nemohlo stát.Proto vzpomenu na odstranění arcibiskupa Róberta Bezáka. Býval na Velehradské pouti, dnes tam už nesmí. Už nesmí v žádném kostele sloužit mši. (Tak nás trestali komunisté, když knězi vzali souhlas k „duchovenské činnosti“ a takový kněz se nemohl bránit.)Neznáme důvod Bezákova odvolání. Ale máme obavy, že i o nás mohou platit Ježíšova slova o pronásledování současných proroků.

Je možné, že se R. Bezák provinil. Proto prosíme, aby se mu dostalo obhajoby a řádného soudu podle Ježíšových pravidel. Bez této možnosti těžko můžeme hájit církev jako příkladné uspořádání společnosti. Všechna preevangelizace a evangelizace je pak neúčinná.

Proto jsme se některými přáteli rozhodli, že pošleme papeži Františkovi prosebný dopis, aby R. Bezáka přijal. (Jan Pavel II. několikráte mluvil i s atentátníkem

Mehmetem Ali Ağcou. )

Řada z nás ke konci 80. let kdysi podepsala výzvu „Augustina Navrátila“ o obraně občanských a náboženských práv křesťanů. I my máme právo se slušně domáhat práv, která nám Ježíš zaručil a kter

á každý křesťan křtem přijal. /7František Mikloško na Slovensku organizuje podle „svíčkové demonstrace“ shromáždění k modlitbě za prošetření případu R. Bezáka.--------------------------

Poznámky:

/1 K porozumění klíči, podle kterého Ježíš uzdravuje nebo neuzdravuje, slouží text J 5,1-18./2 Je děsivé, že dnes koketování s druhým už není blízkou příležitostí ke hříchu, ale příležitostí k dobrodružnému zážitku./3 Nic není moje, nemám svůj čas, své peníze. Pokud si beru pro sebe něčeho víc, okrádám rodinu, třeba o čas, který ji mám věnovat. Kolikrát jsem slyšel (i od lidí chodících do kostela): „Manželka, snacha při

šla do baráku s holou prdelí“./4 Božího otroka nelze zotročit, pokus o manipulaci je hříchem, jako magie. Manželství otrokáře a otroka je zvrhlostí./5 Vidíme nezodpovědné lidi, kteří neměli do manželství vstupovat, neměli mít děti. Prohlášení: „Neměl jsem se ženit“, je špatné. Řidiči autobusu, který zavinil nehodu, nepomůže před soudem nářek: „Neměl jsem sedat za volant“. Je vinen.

Opovážliví funkcionáři (i církevní), kteří přijali úřad, na který neměli, jsou vinni. Neplatí tvrzení: „Svatému otci se neodmítá“.

S poddanými se manipulovalo k poslušnosti: „Když dá Pánbůh úřad, dá také rozum.“

Zbabělí se i zbavují vlastní odpovědnosti a ideologicky se zaštiťují: „Po dlouhých modlitbách a poradě s Duchem svatým jsem rozhodl …“ „Ústřední výbor rozhodl“. „Dozorčí rada odhlasovala …“ Nikdo z

nich se nehlásí k vlastní odpovědnosti./6 Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.

Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.

Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. (Mt 5,9-16)/7 Milý římský biskupe Františku,

zdravíme Vás z České republiky.

Máme Vás rádi a vkládáme do Vás veliké naděje.

Čteme o Ježíšově osamění v Getsemanech a stesku apoštola Pavla: „Nikdo se mě nezastal“ (2 Tim 4,16), víme o pomlouvání a věznění sv. Metoděje, a to dokonce ze strany jeho spolubratří

.

Záleží nám na církvi i na každém; prosíme Vás o Vaše setkání se slovenským arcibiskupem Róbertem Bezákem a o přešetření důvodů jeho odvolání.

Nám se za komunistického režimu 40 let nedostávalo možnosti obhajoby a spravedlivého soudu. V naší zemi bylo přes 40.000 lidí nevinně odsouzeno k více než desetiletému žalářování. Rodiče řady z

nás byli nespravedlivě věznění. Vážíme si svobody a důstojnosti a každému ji přejeme.

V modlitbě

Podpisy:L.P. 2013, v roce víry a 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

- - - - -

Průvodní text dopisu:

Milí přátelé, před rokem jsme se vyjadřovali k odvolání slovenského arcibiskupa Róberta Bezáka. Při příležitosti letošních oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu chceme poslat římskému biskupu Františkovi dopis,

aby věděl o našem velikém znepokojení nad jednáním v církvi.

Církev má být světlem pro svět a Kristus každému zaručuje právo na odvolání a nestranné posouzení: „Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.

Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby `ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi; jestliže však neuposlechne ani církev, ať je ti jako pohan nebo celník.“ (Mt 18,15-17)K dopisu je možno se připojit a nabídnout ho k podpisu svým přátelům.Petice k podpoře dopisu je založena na adrese http://www.petice.net/nas-bratr-robert-bezak.Petici lze podepsat elektronicky na internetu. Pro podpis musíte mít účet na serveru http://www.petice.net/ (kdo nemají účet, musí si jej vytvořit).

Kdokoliv si může z výše uvedené adresy vytisknout petici a podpisové archy k ní, a sbírat podpisy.Dopis chceme papeži poslat k příležitosti Velehradské slavnosti, prosíme proto, abyste podpisové archy poslali nejpozději 5. července.

Podpisové archy prosím pošlete na adr.: RNDr. Jan Kunčar, Lázeňská 444/3, 28201 Český Brod.

Podpisování dopisu ale může pokračovat i později.