3. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Mk 1,12-15 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Jon 3,1; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,14-20
Datum: 21. 1. 2024
K prvnímu čtení. Kniha Jonáš není historická v našem smyslu, ale vypráví o boží péči o naše nepřátele.
(Nabídka možnosti obrácení a další pomoc je pro každého z nás projevem Božího milosrdenství.)
Někteří hříšníci i zločinci se obrátili (viz neplodný fíkovník). Získat hříšníky pro dobro je největším vítězstvím. 
Ninive bylo hlavní město úhlavních nepřátel Izraele (jako pro nás Berlín v 1. pol. 20. stol.). Jonáš vyrazil na opačnou stranu. I Mojžíš se bránil jít do Egypta. V Jonášově neochotě se můžeme zahlédnout.

Před týdnem jsme slyšeli, že Ježíš měl o své budoucí učedníky zájem. „Jste zajímavé osobnosti, dopomůžu vám dorůst do synovství božího. „Můžete patřit do mé skvělé party (vyučím vás obětavému lidství).“
I z těch, kteří měli sto chutí vypálit samařskou vesnici (jako nacisté Lidice), Ježíš vychoval obětavé zachránce pro Boží království. To je obdivuhodná změna učedníků.

Někteří lidé - kteří nenaslouchají evangeliu - se snaží získat „zásluhy pro nebe“.
Jejich protějškem jsou ti, kteří hlásají „Bůh tě má rád, takového, jaký jsi,“ aby se nemuseli snažit o duchovní růst.
(Kdyby se rozvoj našeho dítěte zastavil, nebyli bychom nešťastní?)

Ježíš nás nadchnul pro svůj program, získal si naše srdce, chceme se mu podobat. Máme k tomu silný motiv.

Mně se líbí program motýlů. Housenky žerou listí; až jsou dostatečně vypasené, zakuklí se a pak se stane neuvěřitelný zázrak, z kukly vystoupí nádherný motýl.
To je pro mě podobenství o našem životním programu (včetně vzkříšení).
Rozdíl mezi možnostmi housenky a motýla je veliký. Zatímco housenky jen žerou, motýli opylují rostliny a přispívají ke kráse našeho světa.
Z některých lidí jsou nádherní motýli, když je potkám, týden se z nich raduji. (Z některých jsou jen můry, z jiných jsou moli, brouci kůrovci či mandelinky.)
Nikdo se nenarodí jako hotový humanista, ale ani jako vrah.  Z některých lidí vyrostou krásné osobnosti. [1]
I housenka potřebuje čas než dojde k zakuklení.
Čím více se už v pozemském životě přiblížíme k Ježíšovu životnímu stylu, tím více přispějeme lidské pospolitosti. To nám přináší radost a krásu z užitečnosti. [2]

První učedníci byli výrazné osobnosti. Zdalipak by si Ježíš vybral nás?
Mezi jeho učedníky jsme vstoupili křtem. To je vynikající poslání - byla nám svěřena křesťanská osvěta a pomoc.
Je na místě se ptát, nakolik jsme Ježíši k ruce. [3]

Potřebujeme se vzdělávat u Ježíše. [4]
Válka nás nutí více přemýšlet. Jedna ukrajinská paní, která se obrací k Bohu, se ptala: „Jak mám milovat Rusáky, kteří nás vraždí?“
Co takovým lidem říkáte?  

Kamarádům jsem poslal test.
-       Vzděláváš se u Ježíše?
-       Jak jsi pokročilý, v které „třídě“ se nacházíš?
-       Jak rozumíš Ježíšovu slovu:
„Ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. (Mt 5,22)
Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.
Já však pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují …“ (Mt 5,43-44)
-       Co Ježíš myslí hněvem, snižováním, zatracováním?
-       Kde je v Bibli řeč o nenávisti k nepřátelům? 
-       Co znamená: „Milovat“?
-       Co znamená: „Milovat své nepřátelé“?
-       Kdo je nepřítel?
-       Koho Ježíš pokládal za nepřítele?
-       Co Ježíš myslí slovy: „Uhodí-li tě někdo do pravé tváře, nastav mu i druhou“?
-       Co myslí slovy: „Modlete se?“
-       Jak taková modlitba vypadá?
-       Jak vyučujete své děti?

Poznámka: Dobrý učedník při vyučování nehádá, ale studuje, hledá a ptá se. Nedá se odbýt náboženskými frázemi.
Těším mě, že s Vámi mohu hledat smysl Písma. 
K výše uvedenému testu stručňounce připomenu, co jsme spolu už prošli. 
(Naposledy jsme se dotkli „milování nepřítele“ v Poznámkách na neděli“ o Slavnosti Zjevení Páně.) 
-       Milující se (milenci) touží po vzájemném porozumění. To platí i o nás a o Hospodinu.
-       Spravedlivý hněv může být ctností, nespravedlivý je zhoubný.
-       Nikde v Bibli nenajdeme výzvu k nenávisti. Zřejmě Ježíš mluví proti náboženským fanatikům, kteří podněcovali nenávist k okupantům.
-       Milovat znamená přát druhému dobro. Neznamená citový vztah. Milosrdný samaritán mohl být při pomáhání nepříteli naštvaný, ale pomohl.
-       Ježíš k nikomu nechová nepřátelství, ale nemlčí ke zlu.
-       Milovat nepřítele, znamená jednat s ním spravedlivě, třeba postavit jej před soud. Při naší obraně může být zabit – bude postaven před Boží soud (a má možnost se obrátit).
-       V modlitbě Bohu neradíme a nepřemlouváme jej. Ani Abrahám, ani Mojžíš nepřemlouval Hospodina, ale zkoumal Boží myšlení (Srv. Gn 18,20-33; Ex 32,30-33
-       V modlitbě děkuji Bohu za jeho velikou péči, trpělivost, za jeho nezměrné přátelství … a prosím o pomoc, abych prohlédl, porozuměl a byl užitečný.

K druhému čtení.
Apoštol Pavel si také nějakou dobu myslel, že se dočká Ježíšova druhého příchodu.
Ježíš v knize Zjevení říká (Zj 22,20) říká své nevěstě: „Přijdu brzo.“ Křesťané později došli k názoru, že slovo „brzy“ nemá časový rozměr, ale že je ujištěním, že poslední slovo bude mít Ježíš.

Na nás je, abychom byli spravedliví, radovali ze vší krásy světa („Pro tebe byl stvořen svět“)
a abychom v našem porušeném světě byli solidární s poníženými. Jedno nevylučuje druhé.
[1] Růst naší osobnosti nemusí končit samrtí našeho těla. Bůh nám dopřeje možnost dorůstání na úroveň nebešťanů (k porozumění se a spolupráci se všemi. Bůh nám dopřeje i po možnost přijmout jeho názory za své a osvojit si Ježíšovu lidskost a obětavost.

[2] Ani Bůh se neraduje stejně z obrácení hříšníka a lidí, kteří si myslí, že jsou tak spravedliví, že se nepotřebují stále „obracet k Bohu“. „Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátil, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří si myslí, že obrácení nepotřebují.“ (L 15,7) Bůh nemá stejnou radost ze života „lotra po pravici“ jako ze života Mojžíše, Eliáše, Jana Baptisty nebo Ježíšových rodičů.  

[3] Šestiletá dcerka obětavého a významného lékaře má rakovinu mozku. Dříve faráři říkali hrozné věci: „Boží prozřetelnost na vás vložila kříž, trpělivě a oddaně jej neste.“
Před léty mnoho lidí chválilo knihu „Chatrč.“ Byl jsem zklamán, nic nového jsem se nedozvěděl (autor napsal lepší knihy). O oběti kniha nepojednává.
Přiznávám, že mám na Boha řadu nezodpovězených otázek.   

[4] Před mnoha léty jsem byl pozván na biblickou hodinu. Každý jsme měli říci, co nám daný biblický text říká. Jenže tam nebyl žádný učitel, ani žádný pokročilejší student, jen žáci z „první třídy“. Každý něco hádal. Byla to nepovedená „samoobsluha“.
Před pár léty jsem si v Ikei koupil dvoustupňové dřevěné schůdky. Nerad čtu návody. „Jsem řemeslník a schůdky jsou jednoduchou konstrukcí“, řekl jsem si a schůdky začal sestavovat podle svého rozumu. Až napotřetí jsem je smontoval - podle návodu.