8. neděle v mezidobí

„Může slepý vést slepého“?
(Kolikrát jsme ta slova slyšeli? Jak jsme jim porozuměli?) [1]
(S dětmi se dají doma ta slova promýšlet ...)

V příběhu o uzdravení slepého od narození (J 9,1n) je mistrně ukázáno, kdo zůstává slepý a kdo může být zdraven z hříchu. [2]

U proroka Ezechiela v Ez 33,1-9 čteme o poslání proroků.
Politici mají střežit svobodu, spravedlnost a bezpečí druhých.
Jak to, že politici (mimo senátora Pavla Fischera) podcenili zločinnost Putina? Neuhlídali mír. [3]

Církevní představení nejsou o nic osvícenější než politici.
Tváří se, že mají dobré spojení s Duchem svatým, vyzývají nás k modlitbám, které ale nefungují. Nevyučují Boží lid. Kdy s námi hledali porozumění vážnému Ježíšovu varování: „Pozor na vlky, divoké svině a psy, zmije a vlky v rouchu beránčím?“ [4]

Jsme slepí, naše nezřízená závislost na blahobytu nám zakrývá oči. Putinova válka usvědčila z naivity každého, kdo byl napadením Ukrajiny překvapen. Válka na Ukrajině přece začala okupací Krymu (Hitler se také nespokojil s krádeží Sudet.) Kdo neplakal s matkami tisíců zastřelených Ukrajinců, ten nerozumí Ježíšovu slovu: „Blahoslavení plačící“ (samozřejmě, že nejde o prolévání slz)..
Kdo se jen modlil za mír na Ukrajině, nekonal a nekoná, nerozumí biblické modlitbě. [5]

„Není žák nad učitele ...“
Mám-li učitele, který ví víc než já, zajímá mě především jeho názor. Boží slovo je život zachraňující, nechci a nemohu je opomenout, pomáhá nám porozumět mnoha věcem.

Toužím-li po poznání, po nejvyšší moudrosti, pak se nespokojím jen s porozuměním tomu, co se v určitém biblickém příběhu odehrálo, nebo co Bůh říká, ale hledám, kde stojím a kam se mám postavit. Ke spravedlivému jednání potřebuji porozumět smyslu božího slova.

„Podle ovoce se pozná strom i člověk. Z trní se nesbírají fíky …“   
Už Jeremiáš napsal: „Může Kúšijec změnit svou kůži? Či levhart svou skvrnitost? Jak vy byste mohli jednat dobře, když jste se naučili páchat zlo?“ (Jer 13,23) [6]

Podobně mluví 1. čtení. 

Nikdy jsem si nehrál na politologa nebo prognostika, jen jsem upozorňoval na nebezpečí. [7]

Jaké ovoce Ježíšovy péče máme nést v současné evropské válce?

Především uznat své selhání.[8]

Ve Vladimíru Putinovi jsme – přesto, že rozpoutal už několik válek a roky vraždí novináře a své odpůrce – nechtěli vidět válečného zločince. [9]

Za 2. světové války nacistického protektora Reinharda Heydricha za jeho válečné zločiny naši bojovníci (počítáme-li mezi ně i prezidenta Beneše) právem odsoudili a popravili.[10]

Studenti Jan Palach a Jan Zajíc se v r. 1969 se na protest proti sovětské okupaci Československa upálili.

Ukrajinci jsou mnohem chudší než my. Ale bojují za své děti a vlast. Jsou stateční a hrdí. Obdivuhodní!
Ukrajinský prezident je hrdinou, zůstává v zemi a se zbraní v ruce povzbuzuje národ.
Nepateticky volám: „Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům!“

Děkujeme ostatním národům za pomoc Ukrajincům.
Děkujeme Bohu za soudržnost Evropanů.  

Vážíme si všech Rusů, kteří - přes ohrožení - protestují proti Putinově válce (už 600.000 jich podepsalo petici proti válce).
I my se potřebujeme narovnat.[11]

Život druhého, svoboda pro všechny a solidarita s ponižovanými, jsou hodnotami, pro které jsme ochotni obětovat víc než jen kus našeho bohatství.

Každý z nás má možnost Ukrajincům pomáhat. Možností je mnoho. [12]

Češi jsou opět štědří a solidární s potřebnými. Každému ochotnému děkujeme.

Žádáme politiky, aby použili všechny možnosti ke zkrocení šíleného agresora. (Putin nezřízeně dychtí po absolutní moci, je zahleděn do své šílené moci. Nemá svědomí, nezná ohledy, nemá soucit, nezná slzy.)
Ceníme si každého politika, který prohlédl a pracuje pro dobou věc.

Ruští vojáci nevědí, do čeho jsou posláni. (Potvrzují to výpovědi ruských zajatců na Ukrajině i moje zkušenost poslaného s ostatními tankisty 21. srpna 1969 na naše lidi demonstrující proti sovětské okupaci o rok dříve.)

Všímejme si lidí, kteří vědomě nebo nevědomě patří do ruské páté kolony (ti nevědomí jsou možná ovlivnitelní k prokouknutí). Nikoho ovšem nechceme věšet na kandelábry.

A hlavně se snažme porozumět boží moudrosti, hledejme, v čem jsme slepí před božím varováním - vyvarujeme se tak řadě vážných chyb.
Učme se rozlišovat pravdu od lži: v kybernetickém prostoru i v církvi a žít pravdivě.  

Kdo jsme slepí a kdo potřebujeme uzdravit Ježíšem?

Příloha.  
Odkazuji na text, připomínající novodobou historii Ukrajiny: Ukrajina přehledně v datech: Proč je pro Rusko tak důležitá
[1] Ježíš tato slova řekl v situaci, kterým teď - v době ruské války na Ukrajině - můžeme lépe porozumět.
Připomínám, že Izraelité tenkráte horečně očekávali mesiáše, který je vysvobodí z otroctví Říma. Zároveň ale stáli proti sobě v postojích jednotlivých skupin (od esénců, radikálních zélotů až po kolaborantské herodiány).
Ježíš věděl, že judeici jeho náboženskou reformu nepřijmou, k Hospodinu se neobrátí a budou spoléhat především na své povstalecké síly. Věděl, že do svých idejí zapřáhnou falešné náboženské ideologie.
Ježíš viděl v budoucnosti 60.000 ukřižovaných judeiců po prohrané vzpouře proti Římu. Rozhodl se k poslední možnosti jak zvrátit myšlení židů - nechal se ukřižovat, aby otřásl jejich náboženskou pýchou a jistotou, že vedou lidi k vítězství a svobodě.
Škoda, že jsme tento Ježíšův záměr nahradili pohanským tvrzením, že Bůh k odpuštění našich hříchů potřeboval zástupnou smrt nevinného. Škoda, že se s Ježíšem míjíme.

[2] „Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí.“
–  „Jsme snad i my slepí?“ odpověděli pyšní.
–  „Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: ,Vidíme´. A tak zůstáváte v hříchu.“

[3] Politici nepochopili ani pohádku o Karkulce. Ta není vyprávěním dětem na dobrou noc. Ruskému medvědovi jsme dlouho poklonkovali. Vidíte někde „myslivce“, který by se mu postavil? Diktátoři neberou na nic ohled, neustupují a nevzdávají se. Už se některý z nich sehnul před sankcemi?
Pohádka o vlkovi a kůzlátkách vypráví, jak se vlk snaží, aby vypadal a mluvil jako maminka kozička. Jsme hloupými kůzlátky.
(Pohádky a bajky sdělují moudrost a zkušenost moudrých lidí. Písmo nás učí moudrosti boží.)  

[4] Ježíš - žijící ve velice vypjaté době - nám poradil: „Naučte se včas rozpoznávat dravce, nepodávejte jim ruku, nesedejte si s nimi ke stolu, nehlaďte je, nepouštějte je přes práh“.   
Vlci - „Vlk ovce trhá a rozhání.“ (Srv. J 12,9-15)
Psi a svině (divoké svině a potulní, neochočení psi, obojí byli pro židy nečistými zvířaty) - „Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.“ (Mt 7,6-7)
Zmije – „Plemeno zmijí: Jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí? Čím srdce přetéká, to ústa mluví.“ (Mt 12,34; 3: 7; 23:33)
„Hade, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ (Gn 3,15)  
Po umytí nohou apoštolům Ježíš řekl: „Já vím, které jsem vyvolil. Ale má se naplnit slovo Písma: ,Ten, který se mnou jí chléb, zvedl proti mně patu.´“ (J 13,18)  
Vlci v rouchu beránčím - „Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.“ Mt 7,15)
Neptáme se, kdo v Ježíšově okolí byl vlkem, sviní, zmijí …
Naučme se včas rozpoznávat nebezpečné lidi.
Zajíčci nejsou sami schopni porozumět myšlení vlka. Ten se nikdy nebude živit špenátem. Evropané neznají myšlení Rusů a Putinovu propagandu. Putin mluví podobně jako Hitler a má podobné plány na ovládnutí velkého kusu světa.
„S jídlem roste chuť.“ - Jako ve 2. světové válce posílila Hitlera a Němce zabrání další země k dalšímu válečnému kroku, tak porobení a obsazení Ukrajiny povzbudí Putina a množství Rusů k dalším výpadům proti zemím, které patřily do područí Sovětského svazu.
Zbabělci a naivky to nechtějí slyšet.

[5] Říkat „Buď vůle tvá“ poté, co jsme nezabránili Putinově vůli, je marné. Kostky byly dávno vrženy. Neptali jsme se Boha na jeho názory, abychom pro jeho plány nemuseli pracovat. 

[6] Prezident M. Z. dlouhodobě tragicky selhával. Je výtečným „šachistou“ a mistrným žongléřem slov. Buďme obezřetlí, dokud se neobrátí - dokud nepropustí Nejedlého a Mináře a neodstoupí z úřadu - nemůžeme věřit v upřímnost jeho slov o ruské válce na Ukrajině. Kdysi se naparoval: „S teroristy se nevyjednává, ale bojuje se proti nim“. Ale opětovně pracoval pro Rusy, nejen v případě otravy Skripala novičokem, v případu Vrbětic a prosazování Ruska a Číny v budování atomové elektrárny v Dukovanech.

[7] Uvedu jen několik vážných případů.
Hrozil jsem se poklonkování p. kardinála V. Klausovi a M. Zemanovi (nejen ve Vladislavském sále).
Ve třetí válce Ruska proti Čečencům mně p. kardinál říkal: „Čečenci jsou pro mě teroristé. V tom věřím Putinovi“. (Přitom o krutosti této války Jar. Štětina a Petra Procházková natočili skvělý dokument.)
Proti protestu členek Pussy Riot proti Putinovi p. kardinál tvrdě vystoupil a jejich čin prohlásil za rouhavé znesvěcení chrámu.
P. kardinál jel s M. Zemanem na olympiádu v Soči a potřásal rukou Putinovi. Ten za pár dní obsadil Krym.
Při první prezidentské volbě (z které vyšel M. Zeman), se naši biskupové nezastali K. Schwarzenberga před lživými a podlými pomluvami. Při další prezidentské volbě nás přední preláti přemlouvali k volení M. Zemana.

[8] Viděli jsme vraždění Ukrajinců na Majdanu.
Máme podíl viny na smrti tisíců zabíjených Ukrajinců od r. 1914.
Neučinili jsme, co jsme měli učinit.
Ukrajina se v r. 1994 zřekla nukleárních zbraní (zděděných po SSSR). Amerika, Rusko, Anglie a Francie zaručily Ukrajině neporušenost jejich hranic. Nemohly tyto země zasáhnout už za okupaci Krymu?
Pokud Evropa nemohla Ukrajině přislíbit členství v NATO, neměly evropské státy dost času na vyzbrojení Ukrajiny – alespoň v posledním roce?

[9] Ukrajina bude zřejmě zničena i kvůli naší dosavadní netečnosti.
My jsme ji zbaběle a dlouho nechali napospas Putinovi. Hrozí, že Rusové zlikvidují pracně budovanou ukrajinskou infrastrukturu a armádu, do čela země dosadí svoje lidi a my nebudeme mít možnost zničené zemi pomáhat. Nepostavíme-li se Rusku, napadne Pobaltské státy, Moldavsko, Polsko a pak možná další země.

[10] Ač jsem proti trestu smrti, svým hlasem odsuzuji válečného zločince Putina k smrti. (Napadený smí v sebeobraně zabít útočníka, natož tyrana.)

[11] Neutrální Švýcaři mají vojenský výcvik. Izraelité žijí od r. 1948 ve válečném stavu.
Odvahu ke svobodě je nutné stále posilovat. Pěstování odvahy začíná zastáváním se pravdy a vystupováním proti nespravedlnosti okolo nás. Vyvěšením ukrajinské vlajky. S demonstrováním proti násilí a nesvobodě dokud se nezkrvavují hlavy. Když teče krev, je to obtížnější.
(Byl bych ochoten zalehnout na Ukrajině se samopalem s možností zastřelit ruského vojáka a pak být třeba zabit.)

[12] Na Popeleční středu se máme postit. Říkali jsme si: Máme řadu postů, ale o kterém mluví Ježíš (Mt 17,21)?
O prázdném žaludku asi těžko.
Mluvíme s dětmi o hladovějících (o děkování za jídlo), o solidaritě a o válce. Jak lze pomáhat Ukrajincům? Můžeme šetřit. Dojídat jídlo. Zdražené teplo můžeme přečkat, každý máme teplé oblečení. Nebudeme vyžadovat kupování dalších hraček (máme jich dost). Dovolenou můžeme strávit v Česku. Můžeme pomáhat i Ukrajincům u nás. Děti jsou chytré a nápadité.