Bohoslužba obrácení (pokání)

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Čeká snad někdo z nás království boží?
Hledaný citát: Mt 11,12 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání

Datum: 18. 12. 2005
Izraelité  po božím království velice toužili.

Znáte někoho, kdo by dnes toužil po božím království?

Denně  sice říkáme: „Přijď tvé  království“, ale kdo ví, o co jde? (Dělal jsem si průzkum

asi u 100 věřících lidi – máme mlhavé, nekonkrétní představy o „nějakém budoucnu!.)

Divíme se, že dnes lidé nemají smysl života.

Pokud někdo z nich hledá, co jim můžeme nabídnout my, copak jsme my objevili ve svém hledání – nehledání?

Věty z katechismu nestačí.         

Hospodin nabídl Izraelitům veliké přátelství a potvrdil je velice výhodnou smlouvou. Svého času obojí rozšířil i na národy nežidovské. Bláhový,  kdo si nepřečte nabídky a podmínky viz Dt kap. 28.-30. (Dt 28, Dt 29, Dt 30).
 

Ježíš nás zve do svého království. Zatím jsme zůstali pouze klubovými fanoušky.

Kdyby nás někdy Ježíš  navštívil  (možná jsme si někdy vzdychli takovýmto přáním),  asi bychom čekali, co nám řekne.

Nejprve bychom samozřejmě  zažili, jeho osobní, pozoruhodný zájem a přejícnost. Ale pak bychom možná, poučeni příběhem evangeliu neopakovali chybu tehdejších zbožných (divíme se, že se izraelité neptali: „Ježíši vidíme, že přicházíš od Boha, že jsi prorok, mohl bys nám říci, co si o nás Bůh myslí, můžeš nám říci, co máme vylepšit, to přece proroci lidem říkali).

Myslím si, že se Ježíš  nejprve zeptal, zda může být upřímný.  

Kdo nestojí o upřímnost, ať nečtěte další řádky.  

Kdo souhlasí, ať pokračuje.  Možná bychom řekli, jsme chlapi, něco vydržíme.  

Možná by Ježíš  řekl, neumíš se pomodlit ani „Modlitbu Páně“.

Někdo by se urazil, někdo by namítal, že dokonce ještě přidává: „Zdrávas Maria“. 

„Modlíš se, jako když se Honza učil latinsky: „Deškum sejrum, tu je kára ristupije …“

Co to je, prosím tě, boží království? Co si pod tím představuješ? 

Opravdu o to stojíš? Víš, co žádáš?“  

„Ježíši, víš jak dlouho chodím do kostela, kolik svatých zpovědí jsem absolvoval? Ani ty možná nespočítáš, kolikrát jsem byl u svatého přijímání. Léta se snažím být lepší…

Copak sis nevšiml, jak mnoho tě prosím o dar víry a milosti?“ 

„No jo, a jak se ti daří? A jak tě to baví a jak ti chutná modlitba?“  

„Pokud bys chtěl, dá se to spravit.“ 

Ještě chceš pokračovat?  

Ježíšovi učedníci byli Nazaretským nadšeni. Riskli to!!, vsadili na něj!!

V každém vztahu, i s Bohem, je třeba odvahy a rizika (riziko podstupujeme i v podnikání menšího významu). 

S chlapy na Fišerce a u nás v kostele na 3. neděli adventní při „bohoslužbě obrácení“, jsme si všímali řady textů. Otevřeli jsme si Bibli a procházeli jsme postupně evangelia. Důležité je mít Bibli v ruce, listovat si v ní, vidět na vlastní oči a slyšet na vlastní uši!

Postupně, jeden po druhém, jak na koho přišla řada jsme četli úryvky a já jsem jen stručně, pro rychlou orientaci připomněl z jaké události, nebo z jakého Ježíšova vysvětlování úryvek pochází. Bylo to, jako když američtí turisté projíždějí autobusem Prahu, průvodce ukazuje napravo, nalevo a lidi si mohou ukroutit krky.

Ale většina jsme byli přece staří mazáci. Tolikrát jsme přece ty úryvky slyšeli v kostele.

Evangelíci se v Bibli vyznají, ale i v naší církvi se přece dostatečně věnujeme Písmu svatému!, tvrdíme my. Tradicí máme až navíc! (Teď jsem zbytečně ironický.) 

Jestli jste u nás nebyli na bohoslužbě „obrácení“, můžete si to zkusit.  

Udělejme si ale napřed první  zkoušku: Ježíš radí: „Stavěj svůj dům na skále, pak odolá běsnícím živlům.“

Zkuste odpovědět zpaměti na otázku, co je tou skálou?

A pak si to raději zkontrolujte v Písmu.  

Jestli vás zkouška naláká, třeba budete pokračovat, ale je to pouze pro odvážné. Varuji každého. 

Procházejte stručně  seznam následujících odkazů. 

Pokud Vás to chytne, třeba si časem si texty projdete podrobně.  

Nabízím vám neúplný  seznam Ježíšova vyučování o království.   
 
 

O KRÁLOVSTVÍ BOŽÍM 

1.   Mt 3,1-2 Jan kázal: „Obraťte se, změňte smýšlení, neboť se přiblížilo království nebeské."To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše: `Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!´
 

2.   Mk 1,14-15 Ježíš kázal Boží evangelium. „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží.  
Čiňte pokání a věřte evangeliu." 

3.   Mt 6,33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 

4.   Mt 7,21 Ne každý, kdo mi říká „Pane, Pane“, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. 

5.   Mt 11,12 Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají. 

6.   Mt 12,28 Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. 

7.   Mt 13,3n  Mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Vyšel rozsévač rozsívat…  (v. 19  Pokaždé, když někdo slyší slovo o království a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce.)
 

8.   Mt 13,24 S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na  
svém poli.  Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel jílek mámivý do pšenice a odešel. (Koho satan nemůže svést ke zločinu, snaží se mu podstrčit falešnou zbožnost.)
 

9.   Mt 13,31 Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zaseje na svém poli … 

10.  Mt 13,33 Království nebeské je jako kvas, který žena vmísí do tří měřic mouky, až se všecko prokvasí. 

11.  Mt 13,44 Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli … 

12.  Mt 13,45 Království nebeské je jako když obchodník, který kupuje krásné perly … 

13.  Mt 13,47 Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné … 

14.  Mt 13,52 Proto se každý učitel vyučený v království nebeském podobá hospodáři, který vynáší ze své zásoby nové i staré. 

15.  Mt 18,1-4 Učedníci se zeptali Ježíše: „Kdo je největší v království nebeském?" 
Ježíš zavolal dítě, postavil je doprostřed a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.  Kdo se poníží jako toto dítě, ten bude největší v království nebeském.
 

16.  Mt 20,1-2 Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici.  Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
 

17.  Mt 21,28-31 Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: `Synu, jdi dnes pracovat na 
vinici!´ On odpověděl: `Nechce se mi.´ Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: `Ano, pane.´ Ale nešel.  
Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království“. 

18.  Mt 21,33-34 Poslyšte jiné podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal 
v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval.

 40-43 Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody.   
Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?" Řekli mu: "Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas." Ježíš jim řekl: "Což jste nikdy nečetli v Písmech: `Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích´? 
Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu,  který ponese jeho ovoce. 

19.  Mt 23,13 Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Zavíráte lidem království nebeské, sami do něho nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. 

20.  Mt 25,1 Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. 

21.  Mt 25,31-34 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy; a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

 

22.  Mk 4,11-12 Ježíš řekl učedníkům: „Vám je dáno poznat tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou mimo, podává se všechno v podobenstvích, aby `dívajíce se hleděli, ale neviděli a poslouchali, ale nerozuměli; aby se snad neobrátili a nebyly jim odpuštěny hříchy´."
 

23. Mk 9,47 Jestliže tě svádí oko, vyloupni je; je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království  
jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla.  

24.  Mk 10,14-15 Když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte  jim, neboť takovým patří království Boží. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde."
 

25.  Mk 12,34 Když Ježíš viděl, že moudře odpověděl, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího  
království."  

26.  Mk 15,43 Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Boží, si dodal  
odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. 

27.  Lk 7,27 Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten  
nejmenší v království Božím jest větší, nežli on. 

28.  Lk 9,27 Říkám vám po pravdě: Někteří z těch, kdo tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří  
království Boží. 

29.  Lk 9,60 Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. 

30.  Lk 9,62 Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží.

(kdo váhá, kdo je nerozhodný) 

31.  Lk 13,29-30 Přijdou od východu i západu, od severu i jihu (z pohanských národů),  
a budou stolovat v Božím království.Hle, jsou poslední, kteří budou první,  
a jsou první, kteří budou poslední."  

32.  Lk 14,15 Jeden z hostí Ježíšovi řekl: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím." 
Ale Ježíš mu řekl: "Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí.“

(podobenství  o hostině) 

33.  Lk 16,15-17 Ježíš řekl farizeům: "Vy před lidmi vystupujete jako spravedliví, ale Bůh zná vaše srdce: neboť co lidé cení vysoko, je před Bohem ohavnost. Zákon a proroci až Jana; od té chvíle se zvěstuje království Boží a každý si do něho vynucuje vstup.  Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.“
 

34.  Lk 17,20-21 Když se farizeové Ježíše otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim:  
"Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci:  
`Hle, je tu´ nebo `je tam´! Vždyť království Boží je mezi vámi!" 

35.  Lk 18,24-25 Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království."
 

36.  Lk 18,29-30 On jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo ženu nebo 
bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal 
mnohokrát víc a v přicházejícím věku život věčný." 

37.  Lk 19,11-12n Těm, kteří to slyšeli, pověděl ještě podobenství, protože byl blízko Jeruzaléma a oni se domnívali, že království Boží se má zjevit ihned. Proto řekl: "Jeden muž vznešeného rodu měl odejít do daleké země, aby si odtud přinesl hodnost. Zavolal si deset svých služebníků a dal jim deset hřiven a řekl jim:  
`Hospodařte s nimi, dokud nepřijdu.´“ 

38.  Lk 21,29-31   Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: 
Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. 
Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží."  
Vypravoval jim podobenství: "Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: 
Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží.“ 

39.  Lk 22,15-18 Řekl jim: "Velice jsem toužil jísti s vámi  tohoto beránka, dříve, než budu trpět. 
Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím." Vzal kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud  nepřijde království Boží."
 

40.  J 3,2-5 Nikodém přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží." Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."  Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.“
 

---------------------- 

„Projeli“ jsme krásné nové město, které nám je nabídnuto k přebývání. Ukázali nám, kde je radnice, škola a kostel, pošta, čistírna a uhelné sklady.  Můžeme vstoupit dovnitř, prohlédnout co potřebuje a případně využívat ke svému životu. 

Každý z jednotlivých odkazů je k opracování, jako kvádr.

Postupně z nich může růst stavba poznání. 

Ježíš kdysi nazval učedníky rybáři lidí. (Rybáři vytahovali ryby na souš. Moře je nespoutaným živlem a  proto je v biblické řeči obrazem zla a nebezpečí.)

Před 100 léty by Ježíš  místo „rybáři“ použil slovo hasiči. Dnes záchranáři. U nás na venkově hasiče většinou známe, proto náš obdiv k nim je osobní. Když zahoukají, vyběhnou chlapi od ponku, z jídelny, z hospody nebo z ložnice. 

Kdyby někdo byl jen u hasičů a pouze platil příspěvky, případně chodil do schůzí v hospodě, podobal by se fanouškům, a ohroženým by byl platný jak mrtvýmu zimník.