28. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Téma: Mdr 7,7-11; Žid 4,12-13; Mk 10,17-30
Datum: 11. 10. 2009

Tento text jsme už dost podrobně probírali.

Úspěšný mladík. Podařilo se mu udělat na lidi veliký dojem zbožného a významného člověka.

Snažil se Ježíšovi lichotit: "Mistře dobrý, je snad ještě něco, co by mně scházelo k dokonalosti?"

I my slyšíme Ježíšovo varování před přehnanými slovy v rozhovoru s kýmkoliv, natož s Bohem.

"Važ svá slova, abys věděl, co říkáš. Bůh si na propagandu nepotrpí.

Dodržuj ustanovení, která  vám tlumočil Mojžíš." 

Ježíš vidí pod naleštěnou slupku toho, který předvádí svou zbožnost. Kdyby neměl dluhy v základních pravidlech, Ježíš by Desatero nepřipomínal. Mladík si zřejmě myslel, že nějakými skutky zbožnosti překryje svá provinění.

Mezi Ježíšovými učedníky byli i hříšníci velkého formátu (Matouš, Zacheus, Dismas, Pavel ...).

Ani veliké provinění  není nepřekonatelnou překážkou do božího království. S vinou se, díky Bohu, dá něco dělat. Jen si začátečník nesmí hrát na kdovíjak pokročilého nebo dokonalého.

"Kdo nepřistupuje k božímu království, do boží rodiny, jako malé dítě, které se musí teprve všechno naučit, tomu se to nepodaří." /1

Upřímnost a poctivost ve vztazích je podstatná a ničím nenahraditelná.

Když mladík dál hrál hru "spravedlivého před Bohem", Ježíš smutně svým pohledem konstatoval: 

"Tobě není pomoci", ale dal mu ještě příležitost, aby mladík prohlédl: "Rozdej majetek a můžeš být mým učedníkem". Ukázalo se, jak opravdový je mladíkův zájem.

Ježíšova diagnóza se potvrdila, mladík ze své role nevypadl.

(To Petr po zázračném rybolovu padl před Ježíšem na kolena: Mistře, já se ti omlouvám, lákala mě tvá vynikající znalost Písma a krása tvé osobnosti, ale vidím, že jsi více než prorok, já jsem hříšný člověk, nemohu být tvým učedníkem.")

"Do božího království těžko přijdou ti, kteří si zakládají na jakémkoliv bohatství." 

Místní Ježíšovi učedníci byli šokováni: "Jestli tento vzorný člověk nevejde, pak my hříšníci nemáme šanci. Kam se na něj hrabeme." /2

 "Kdo tedy může vstoupit do božího království?" ("Boží království už  mezi některými začíná tady na zemi", řekl Ježíš.)

Bůh je poměrně dost šikovný, dokáže uzdravit mnohá postižení. /3

Z povrchního čtení vzniklo přesvědčení, že zvolená chudoba je cestou k superkřesťanství. /4

Mezi Ježíšovými učedníky ale byli také lidé majetní (Lazar, Zacheus ...  Ježíš po nich nežádal, aby rozdali majetek.)

Je příjemné být bohatý. 

Rád bych byl bohatý: ušlechtilostí, moudrostí, milosrdenstvím, vytrvalostí, zdravím, silou ... Kdybych dostal deset miliónů, hned bych věděl co s nimi.

Bohatství může být požehnáním Hospodina. Hospodin přece Izraelitům slíbil všechna bohatství, když budou zachovávat smlouvu přátelství. Izrael má být prototypem, ukázkovým lidem, jak dobře je pečováno o boží děti.

Mladík si své bohatství  vykládal jako spokojenost Hospodina s jeho životem, jako boží požehnání. Ale už si nekontroloval "svou zbožnost" a svůj život svědomím poučeným ze slova božího.

Někdo udělá bohatství ze své chudoby. /5

Na jakékoliv bohatství  si máme dávat veliký pozor (krásu, vědění, úspěch, postavení, moc (!) ...), máme se s ním naučit hospodařit. /6

Zacheus, vědomý svých hříchů byl "chudý" duchem - i když byl majetný.

Bohatý mládenec, žijící  na výsluní společenského a náboženského života, byl "bohatý" duchem - byl spokojený se sebou, už netoužil po dalším růstu.

Porozumět tomu bytostně  vyžaduje moudrost.

Usilovat o moudrost je důležité. Nikomu nespadne sama do klína. Vyžaduje touhu po ní, pokoru a vytrvalost.

Kdo má ducha chudoby, kdo vnitřně neustrne, tomu nebudou jakékoliv dary kamenem úrazu na cestě k podobnému životu s Kristem. Takovému člověku neuškodí ani přepych.

My žijeme ve velikém bohatství, oblékáme se, jíme a bydlíme jako na zámku.

Ale řada lidí už  nehledá nic jiného.

Ve vztahu s Bohem jsme velice opečovávaní, ale často se podobáme rozmazleným dětem.

------------------------

Poznámky:

                  /1     Boží království  je uspořádáním vztahů podle Ježíšových pravidel, včetně svého vztahu s Bohem.

                  /2     Ježíš  nikomu nevyjevuje naše špatnosti. Nevěřme šamanům, kteří se tváří,  že jim Bůh dal dar vidět do druhého člověka. Bůh není lehkovážný. 

Takový  dar může pouze výjimečně  dostat jen ten, kdo setsafraportsky ví o své vlastní bídě a o božím milosrdenství - kdo by tím byl schopen pomáhat lidem a jemu samotnému by to neublížilo.

I apoštolové  se někdy povyšovali nad druhými.

                  /3     Na chorobu neupřímnosti, přetvářky, nepoctivosti, povýšenosti a pýchy ovšem lék není. Bůh nikoho nebude přesvědčovat, aby přiznal barvu.

Také  nemá zapotřebí někoho stavět na pranýř. Každému nakonec maska sama spadne. O povýšené  nebude mít nikdo zájem. Co s nimi, jen kazí hru. Inu, každý jsme svého štěstí strůjcem.

                  /4     Carlo Carretto po bouřlivém a neukázněném mládí vstoupil k trapistům. Po čase viděl arabské dělníky žijící v nouzi a starostech zda druhý den budou mít pro rodinu jídlo.   Nahlédl jaký je rozdíl mezi dobrovolnou chudobou řeholníků a nedobrovolnou nouzí nebo dokonce bídou chudých lidí.

                  /5     K jednomu poustevníkovi přišel bohatý člověk: "Vydělávám, mohu ti dát nějaké peníze?"

"Co si to myslíš, já  žiji v chudobě, dary nepřijímám."

Za pár dní  přišel chudý člověk, táta početné rodiny. Dostal se do svízelné situace a prosil o nějakou pomoc.

"Já ti nemohu nic dát, žiji v chudobě".

Dva lidé  odešli od poustevníka smutní. 

                  /6     Sponzor stojí  o reklamu, mecenáš dává skrytě. 

Darem můžeme obdarovaného ponížit. Hrdost bývá často jediným bohatstvím chudého, proto Ježíš nabádá k anonymnímu obdarování. Nesvázat obdarovaného vděčností je uměním.

Mnoho chudých ovšem neumí  hospodařit. Když mají  peníze, rozhazují a neumí  šetřit.

Někdo si místo másla na chleba koupí alkohol nebo cigarety. Nelituji ho, že jí chleba suchý.

Není  jednoduché rozpoznat potřebného. Podvodníci jsou mazaní. 

Bohatství  není hanbou a nemusí být zdrojem výčitek. Šlechta často dobře hospodařila a poskytovala lidem práci.

Ke křesťanskému umění patří umět dávat i umění přijímat.

Žít nad poměry není dobré (děti bohatých to mají těžké).

Nevděčnost je hříchem.