27. neděle v mezidobí

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Mk 10,16 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Gn 2,18-24; Žid 2,9-11; Mk 10,2-16
Datum: 4. 10. 2009
Židovští chlapi sváděli vinu za nepodařené manželství na ženu. Hledali už jen, z jakého důvodu lze ženu propustit. Oháněli se dovolením rozvodu.

Kdybychom my jen opačně  tvrdit: "Rozvod je zakázaný", manželství nepomůžeme. 

Ježíš nejprve poukazuje na bohatství božích darů nabízených manželům. 

Tóra je učením.

Přijmu-li nabídku božího obdarování, budu do vztahu s druhým stále vybavován.

Chci-li stavět dům, spočítám prostředky, chci-li vstoupit do manželství, měl bych si počínat podobně. 

Vydělám-li si milión, dostanu-li milión od rodičů a přijmu-li dar od přítele 8 miliónů, mám prostředky na postavení nadprůměrného bydlení (v Letohradě).  

Někomu rodiče nepřispějí  nic, někdo po nich dokonce zdědí dluhy. Ale i za 7 miliónů  pořídím slušné bydlení. 

Bůh nám dal život a pečuje o nás. Výchozí podmínky máme různé, někdo vyrůstal v milující rodině, jiný je z vlastní rodiny hodně poškozen. Ale každému Bůh nabízí velikou pomoc k osobnostnímu růstu i k manželství, aby se mohl uzdravit a uskutečnit.

Společnost nepřipravuje lidi na manželství, rodině mnoho nepřeje a málo ji chrání. 

Ale my jsme teprve mnoho zanedbali. Bibli jsme vyměnili za katechismus (mohli jsme si nechat obojí). O zjevení božího slova se mnoho nezajímáme.

Každý by měl vědět, co znamená být stvořen k božímu obrazu, jak a čím nám Bůh k tomu pomáhá. Měli bychom být hrdí na to, že můžeme pečovat o svět a svým jednáním zpodobňovat Boží péči a odpovědnost. Máme být obrazem božím především partnerovi v manželství a dětem (to je nejtěžší), ostatním lidem, ale i zvířatům, přírodě a věcem. /1    

Měli bychom promýšlet, jak si Bůh manželství představuje. Biblické texty jsou jedinečné obsahem i krásou. /2   Přispívají k hlubšímu pochopení manželství a k jeho růstu. Psychologie a další vědy nám k tomu velice pomáhají, ale slovo boží nám má být východiskem a sluncem, které nám na  to vše svítí.

Písmo nám objevuje bohatství  života i rodiny.

Bůh nám nabízí pomoc jak se stát osobností, jak si vybrat charakterního partnera, jak spolu harmonicky vycházet a vychovávat dobře děti. 

Biblický text mě  upozorňuje, že druhý je darem od Boha, abych nebyl sám,

druhý mi je rovnocenným partnerem (o ženě už neříkáme, že je pomocnicí muže),

mám si všimnout, v čem mě doplňuje a vážit si toho.

Manželství je větším vztahem než vztah rodičů k dítěti, proto opustí muž svého otce i matku (žena tenkrát samozřejmě opouštěla rodiče a nastěhovala se k manželovi) "opustit" znamená vyvázat se z nezdravé závislosti.

Jestli mám jít do lepšího, pak mám počítat, že budování manželství dá víc práce než výchova dětí. Vztah rodičů k dítěti je nerovnoměrný, ale vztah manželů je rovnoměrný.

Partneři mají být  dospělí (odpovědní za sebe a schopní přijmout odpovědnost za rodinu). /3

Mají být schopní  spolupráce.

Už v přirozené  manželství říkám: chci tě mít rád více než  tvoji rodiče (to může být vysoko nastavená laťka).

Ježíš nás zve ještě  výš: "Pomohu ti mít rád druhého, jako mám rád tebe. Žiji z lásky svého otce, můžete se přesvědčit, že mám stejným způsobem rád každého z vás. Přijmete-li toto bohatství a přidáte-li své snažení, máte z čeho dávat svým dětem a dalším lidem. (Srov. J 15,9-11)

Potřebuji vědět, co to znamená patřit mezi "oddělené" Božího lidu (nedávno jsme si to ukazovali na biblickém obrazu kvasu), vědět k čemu nás Bůh zvláštním způsobem vrchovatě opečovává, čím nás vybavuje a k čemu posílá do světa.

Potřebuji vědět, co znamená  patřit do "královského kněžstva" (proč používáme termín "všeobecné kněžství"), potřebuji vědět, co mi to přináší, k čemu to je. /4

Potřebuji vědět, co znamená  být Ježíšem povolán mezi "záchranáře": "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí"  (Mt 4,19) a jaká to je čest.

Ježíš nás zve k milování bližního. Nepřikazuje, nabízí pomoc.

Pomohu ti, aby ses uskutečnil podle božích plánů a pomohu ti objevit, kým má být ten druhý.

Pomohu ti naučit se mít rád sebe sama. "Jsi milovaným synem/dcerou Boha". /5

(Kdo neví o své  ceně, lehko může při vybírání partnera jít pod svou cenu.)

Ježíš říká, manželství  může a má být přátelstvím navždy.

Ukazuje nám, jak je uspořádáno boží království (rodina je podmnožinou božího království), obdarovává nás a zve do něho. (Království nebeské  je jako poklad nebo jako perla; kdo je objeví, s radostí prodá všecko, co má, aby získal pole, perlu. Mt 13,44-46)

Křesťanské manželství  nevzniká automaticky při sňatku pokřtěných a oddaných v kostele, ale tam, kde oba manželé přijali Ježíše za svého rodinného Přítele, Bratra, Učitele a Mistra - to znamená, že se s ním radí a dají na něj. (Podle toho si máme partnera do manželství vybírat.)

Proto potřebuji znát návod, plány, podle kterých se staví, a osvojovat si dovednost ke stavění. /6

Každý den můžeme od Boha přijmout plnou náruč obdarování (nepřijímám-li, šidím se).

Dokonce po dobrém hospodaření  s tímto božím požehnání je nám každodenní příděl darů zvýšen! A pak zas a zas.  Nevyberu-li si denní nabídku, šidím se.

Nevydařené manželství  je utrpením s následky na celý život pro manžele i děti. Často následky rozpadu poznamenávají i dalších generace.

Ježíš tedy nejprve připomíná bohatství božího záměru s mužem ženou a své "svatební dary" manželům.  

Toto vše je velikým programem, jehož obsah máme znát, připravovat se na něj a pak z něho žít.

Po tak jedinečné nabídce a Boží péči porozumíme Ježíšovu slovu: "Zmařit boží obdarování  nabízené manželům je velikým proviněním a neodpovědnosti sobě, partnerovi, dětem, příbuzným a Bohu". 

Ježíš nechce zakovat manžele do okovů jako otroky nebo galejníky. Ale nechá-li se někdo ukolíbat tvrzením: rozvod je zakázán a nepracuje-li na vztahu a soužití v rodině, nehospodaří-li s dary božími, přijde i o to, co si myslí, že má a zatíží velikou vinou sebe a druhé velikým neštěstím. /7

My se často hádáme o literu, co se může a co se nesmí, místo abychom hledali, kým Ježíš je, co mi nabízí a co ode mě očekává.

Kdo hledá, objeví, jak si Ježíš představuje křesťanské manželství. Naučí se správnému myšlení a smýšlení, bude si rozumět s Bohem a s dobrými lidmi.

----------------------

Poznámky:

                  /1     Božena Němcová  v Babičce popisuje křesťanskou kulturu, jak se jedná s druhým, s chlebem, s potokem, se stromem, zvířaty, s bláznivou Viktorkou.

                  /2     Bůh muži a ženě požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi."

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. (Srov. Gn 1,27-31)

      Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.

A člověku přikázal: "Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti."

I řekl Hospodin Bůh: "Není  dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou."

Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale mezi stvořením  se pro člověka nenašla pomoc jemu rovná.

Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu.

Člověk zvolal: "Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať manželkou se nazývá, vždyť z manžela vzata jest."

Proto opustí  muž svého otce i matku a přilne ke své  ženě a stanou se jedním tělem.

Oba dva byli nazí,  člověk i jeho žena, ale nestyděli se.  (Srov. Gn 2,15-25)

                  /3     Manželství  není schopen nedospělý (manželství není sociálním ústavem), závislý (na rodiči, na alkoholu nebo jiných návykových látkách), chorobný žárlivec a ten,  kdo neumí přiznat chybu a poprosit o odpuštění).

                  /4     Mojžíš  vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: "Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě.

Nyní  tedy, budete-li mě skutečně  poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země.

Budete mi královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která  promluvíš k synům Izraele."  (Ex 19,3-6)

       Vy jste "rod vyvolený, královské  kněžstvo, národ svatý, lid náležející  Bohu", abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste `vůbec nebyli lid', nyní však jste lid Boží; pro vás `nebylo slitování', ale nyní jste došli slitování. (1 P 2,9-10)

       Kněz je ten, kdo má otevřený  přístup k Bohu a nepotřebuje žádného prostředníka. Jediný prostředník je Ježíš, ten nás vzal za ruku a ukázal nám, že jsme u Boha doma. 

                  /5     Kdo nemá  rád rám sebe, není schopen vnímat a přijímat přízeň  druhých. Nejen je podezírá, ale obviňuje je z nepřízně. Kdo nemá rád sebe, těžko přiznává svou chybu - má pocit, že by byl úplným žebrákem.

                  /6     Člověk si nic nemůže přisvojit, není-li mu to dáno z nebe. (J 3,27)  

Proto jsem vám pravil, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce. (J 6,65)

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. (Mt 7,7)

Všechno je mi dáno od Otce; a nikdo nezná Syna než  Otec, ani Otce nezná nikdo než  Syn - a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. (Mt 11,27)  

Vám je dáno znáti tajemství království nebeského, jim však není dáno. (Mt 13,11)  

Víte, komu se podobá  ten, kdo slyší má slova a plní  je? Je jako člověk, který stavěl dům: kopal, hloubil, až položil základy na skálu. Když přišla povodeň, přivalil se proud na ten dům, ale nemohl jím pohnout, protože byl dobře postaven.

Kdo však uslyšel má  slova a nejednal podle nich, je jako člověk, který vystavěl dům na zemi bez základů. Když  se na něj proud přivalil, hned se zřítil; a zkáza toho domu byla veliká. (Lk 6,47-49)

                   /7     Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má. (Lk 8,18)

         Služebník, který nezná  to, co si Bůh od něj přeje a udělá  něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (Lk 12,48)