2. neděle adventní

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Mt 3,1-12 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Iz 40,1-5.9-11; 2 Pe 3,8-14; Mk 1,1-8
Datum: 7. 12. 2008
Vzpomínáte na první čtení z minulé neděle?

"Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest?"

Dosaďme si tam třeba marnotratného syna: "Proč jsi, otče, dopustil, abych dopadl hůř než tato prasata, která pasu? Mají dost žrádla a mně kručí v žaludku. Já, tvůj syn, kradu žrádlo prasatům.

U nás doma každý nádeník dostává dobrou mzdu a netrpí hladem".

"A co jsem měl podle tebe dělat, když se ti doma nelíbilo? Jsi dospělý. Já jsem tě nevyháněl.

Naštval ses ty, ne já. Neslyšel jsi: Táhni a už se nevracej. Máš se kam vrátit..."

Dnes nás čeká druhá vyučovací lekce. Jednoduchá a srozumitelná pro každého.

První čtení mluví o prvním předpokladu v jednání s druhým: Být přímý a poctivý. Stojíš-li o poctivé, rovné a spravedlivé jednání s tebou, buď i ty poctivý k sobě a druhým.

Ale s člověkem zbabělým, nerovným a neupřímným jednat nelze.

Bůh ti přeje, nemusíš se bát.

Bůh k tobě sestupuje z "nebe", ale také ty máš nějaký ten metr vystoupit k němu. Postav se na nohy, nekňourej a nevymlouvej se. Bůh s tebou chce jednat jako s dospělým a odpovědným člověkem. Pozveš Boha do svého srdce nebo s ním jen budeš vyjednávat v kostele?

Já během svého života už asi popadesáté slyším Janovu výzvu. Neřeknu: "To už znám".

Chci se Janem nechat vést ještě k hlubšímu porozumění a užitku.

Překlad: "Jan hlásal křest pokání" je nešťastným posunem. Jan vyzývá "k ponoření do obracení." /1

To ale není chvilkovým ponořením jako do studené vody. Jde o nový způsob životního přístupu:

1. Stále si mohu porovnávat své názory s Ježíšem.

(Jan řekl: "Já jsem vás ponořoval do vody, Mesiáš vás bude ponořovat do Ducha svatého."

K tomu je pro nás nezastupitelné slovo Boží -i texty starého zákona už čteme ve světle Ježíšova vyučování).

2. Stále se mohu nořit do boží lásky.

("Mesiáš vás bude ponořovat do Ducha a ohně - lásky (srov. Mt 3,11). Od vnímání přírody až po Večeři Páně.)

Obojího nám je velice třeba. /2

Židé netrpělivě očekávali Mesiáše (na rozdíl od nás) a Jan je výrazně zaujal.

Evangelium svědčí: Jan je "Izajášovským" poslem ohlašujícím Mesiáše. /3

K Janovi přicházeli nejrůznější typy lidí: od zbožných farizeů a kněží až po veřejné hříšníky a vojáky. Někteří byli zvědaví, jiní vyprovokovaní, jiní v něm rozpoznali autoritu.

Škoda, že většina tehdejších židů nepřijala Janovu výzvu jako trvalý určující přístup k Bohu. Řada z nich se sice nechala od Jana ponořit do Jordánu, vyznávali svou bídu a prosili Boha o pomoc, ale nevytrvali v procesu stálého "obracení se" k Bohu. /4

Jen pár lidí na Jana nedalo dopustit a byli mu celoživotně vděční, že jim ukázal cestu, důležitý "grif" jak se setkávat s Bohem (a ne se svojí představou o Bohu). Přiznali si, že Boha ještě neviděli, připustili že je možné, že se od Boha vzdalují a začali to přezkoumávat. Nechali se Janem vést a znovu pečlivěji naslouchali slovům proroků a pak i tesaři z Nazareta.

Připomeňme si, že Jan lidem Mesiáše neukázal. Jen těm, kteří přemýšleli a "složili zkoušku z dobrého přemýšlení", pravil: "Ježíš je zabitá ovce, stažená z kůže a visící na řeznickém háku v chrámě" ("Hle, beránek boží").

Nepomůže nám obviňování Boha, že učí záhadně, nemluví jasnou řečí a dělá drahoty... Ale to bychom se vraceli zpět k otázce: jakou vypovídací hodnotu má evangelium, zda si považuji pozvání k Ježíšovu vyučování a zda je Ježíš dobrým pedagogem.

Nemusím všemu hned rozumět, stačí, jsem-li ochotný se zamýšlet nad tím, co mně boží slovo říká, jestli se budu ptát a přitakám-li poctivě pravdě.

Ten, který si nechá od Jana poradit, objeví, že neustálé obracení se k Božím názorům je výhodné a jedině možné. Boha nemohu jednou provždy poznat a zařadit.

Pak se mohu nechávat ponořovat do Ducha božího. Budu-li otevřený, Duch mě bude připomínat Ježíšova slova a já jim budu schopen porozumět.

Ponoříme-li do veliké nádoby uzavřenou láhev, do láhve neprosákne ani kapka.

Nepomůže nám voda Jordánu, křtitelnice a ani biřmování, pokud nepřijmeme technologii obracení se k Bohu, pokud neodzátkujeme své srdce a neotevřeme se tomu, co nám Ježíš říká. On je ten dobrý hospodář, který ze své zásoby vynáší věci nové a staré.

Jakýkoliv náš problém, o který se přeme s druhými, si můžeme porovnat s Ježíšovými názory. Škoda, že se často takto neřešily a často neřeší spory v církvi: "Co o tom a tom říká Ježíš?"

Ježíšovy názory můžeme dobře poznat, dostal se do nejrůznějších situací, vyjadřoval se k mnoha věcem, setkával se s nejrůznějšími lidmi, s mnoha protivníky ze všech možných táborů. Máme dost informací k tomu, abychom mohli zjistit co si o té věci, o kterou vedeme spor, Ježíš myslí.

Je pravda, že my kazatelé jsme často špatnými průvodci slova Božího. Ale nemálo lidí se vůbec nezajímá o Ježíšovy názory.

Proč se lidé vymlouvají na nedobré průvodce božího slova? Ať si poctivě položí otázku, zda vyhledají lepšího kazatele, aby Božímu slovu porozuměli.

Koho Ježíšovy názory nezajímají, tomu nepomůže ani kdyby se natrvalo přestěhoval do bazénu se svěcenou vodou. "Můžeš přivést koně k vodě, ale nedonutíš jej, aby pil", říká čínské přísloví.

Samozřejmě, že ten, kdo neporozumí, co je podmět a přísudek, nedá dohromady větnou stavbu.

Kdo nepochopí násobilku, neporozumí umocňování.

Kdo neumí udržet rovnováhu na kole nemůže bezpečně jet na motorce.

Kdo nepochopí proč a jak se řadí na kole, nepochopí řazení v autě.

Když učitel neumí dětem dobře vyložit látku, může dětem pomoci rodič.

Nejme závislí jen na učitelích autoškoly nebo na farářích.

Cesta k porozumění Bohu není zatarasená špatným kazatelem. Bůh na nic nezapomněl: "Nebude učit bratr bratra, já sám vás budu vyučovat. /5

Nejme závislí na kováříčkovi, máme skvělého Kováře.

"Všechno jsem vám vysvětlil", říká Ježíš, "už nejste zaměstnanci, ale přátelé".

"Duch vám moje slova bude znovu a znovu připomínat a uvádět vás do porozumění."

Naše děti chodí na různé přípravné kurzy, aby se dostaly na střední nebo vysokou školu. Rodiče za to dost platí.

Jan Baptista začal přípravu na Ježíšovo vyučování. Byl velkorysý, nevybíral školné. Byl vynikajícím učitelem, může mu porozumět každý, kdo o porozumění Bohu stojí.

Kdo nechce, tomu nepomůže ani svěcená voda, ani pobožnosti, ani odpustky a mše, ani sám Bůh. Na přátelství, porozumění a spolupráci je zapotřebí obou stran.

"Za mnou přichází mocnější než já; nejsem hoden, abych mu rozvázal tkaničku u boty" je ukázka toho, co znamená "povyšování" a "ponižování". "Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." /6

Na rozdíl od Jana si mnoho židů myslelo, že jsou chytřejší než Ježíš.

Škoda, když si někdo myslí, že nepotřebuje promýšlet Ježíšova slova.

Kdo něčemu nerozuměl?

-------------------------------------

Poznámky:

/1 Křtít znamená dělat z lidí kristovce, křesťany. Křesťan - pokřtěný je ten, který je Kristův, který přijal Ježíšův životní styl, kdo řídí jeho názory.

Jan nekřtil, ale ponořoval. Není Křtitel, ale Ponořovatel (Baptista).

"Obrátit se" neznamená "činit pokání". "Obrať auto" neznamená úsporně jezdit.

/2 Žijeme ze zážitků a jsme povinni si je obstarávat. Naše potřeby jsou darem od Boha. Jejich naplňování nám má sloužit ke kulturnímu setkávání. Než budeme jíst husu (pominu jak ji získám), musím ji péci, ozdobit stůl, hezky se ustrojit, pozvat blízké, dát jim přednost, naslouchat a vyprávět si se stolovníky, poděkovat Bohu (nejen za sádlo, které zbude) ... Dávat a nechat se obdarovávat.

/3 Pokud by pro někoho evangelium nebylo ještě slovem s nejvyšším kurzem hodnověrnosti, nemá pro něj smysl číst dál. Abych mohl přijmout svědectví, potřebuji znát míru hodnověrnosti svědka.

/4 Někdy slyšíme: "Odevzdal jsem to Bohu" nebo "Bože, zbav mě toho a toho".

Co to má znamenat?

"Pane učiteli, odevzdávám vám tento příklad, nehnu s ním."

"Pane doktore, vyřízněte mi žlučník".

"Zbav mě chuti k jídlu, nebo 15 kg nadváhy?"

"Nauč mě přes noc angličtinu".

"Osviť učitele, aby mě položil otázku, kterou jsem se naučil".

/5 "Hle, přicházejí dny (pro nás jsou "ty dny" teď), je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským nové přátelství: Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.

Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra: >>Poznávejte Hospodina!>Poznávejte Hospodina!Poznávejte Hospodina!

/6 "Vy však si nedávejte říkat `Mistře': jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří.

A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec': jediný je váš Otec, ten nebeský.

Ani si nedávejte říkat `Učiteli': váš učitel je jeden, Kristus.

Kdo je z vás největší, bude váš otrok.

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. (Mt 23,8-12)

K Ježíšovi přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny a , klaněla se mu: "Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království."

Ježíš však odpověděl: "Víte, že vládcové panují na národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé." (Srov. Mt 20,20-28)