Slavnost Ježíše Krista Krále

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Lk 6,27-38 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Ez 34,11-12.15-17; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46
Datum: 23. 11. 2008
Dnešní slavnost není biblická, je ideologická, a tak má značná úskalí. Prohlášení: "Ježíš je otrok boží" taková nebezpečí neskrývá.

Rozpoznat, že Ježíš je naprosto jiný král než lidští králové, vyžaduje velikou poctivost a pozornost.

Obraz dobrého pastýře (dobrého hospodáře a statečného chlapa) je v Biblí vícekrát používán. I pro srozumitelnost (do nedávné doby nemusel být vysvětlován).

Bůh se vícekrát ujal a zachránil neposlušné stádo Izrael.

I Ježíš je vynikajícím pastýřem. Jeho péče ukazuje jedinečnou cenu každého člověka. Ježíš slouží lidstvu, svému národu i každému jednotlivci. Nezachraňuje jen včelstvo, ale nabízí osobní pomoc a osobní přátelství také každé včele.

Co víc si můžeme přát?

Svátku Krista Krále mnoho nerozumíme, Naše parádní církevní slavnosti nám k porozumění spíše nepomáhají. Pomyšlení na korunovační průvod nebo vítězné tažení Triumfátora nás svádí z cesty. Už židé tudy sešli stranou. I apoštolové se viděli jako ministři ve vládě Mesiáše, nikdy je nenapadlo počítat s popravištěm. (To popraviště nebylo v záměru Boha.)

"Zasvěcovat se Božskému Srdci" dá méně práce než porozumět jedinému z Ježíšových podobenství (natož přijmout jeho poučení).

Ježíš o žádné parády nestál. Nenechal si šít důstojné roucho k oslavě Boží. Mnoho a mnoho času strávil vyučováním, aby lidé porozuměli Otci. Na tom mu velice záleželo.

Přišel velice nenápadně. Nepoznán, aby okolo něj nenastala lokajská tlačenice. /1

Ježíše sláva nikdy nezajímala. Kolikráte po jeho zázraku došlo k jásání davu a Ježíš se okamžitě stáhl, odešel někam pryč. To my si slávu Boží přestavujeme podle svého gusta. 

Ježíš nám chce pomoci k pravým hodnotám. Ty jsou ale přeci jen pracnější než naše show. Přátelství je hodnotnějším vztahem než kamarádství. Někdo ani neví co přátelství je.

Dokud měl marnotratný syn prachy, měl okolo sebe dost kumpánů. Když dopadl hůř než prase, kamarádíčci zmizeli. Až v nouzi objevil nakonec přítele tam, kde by to byl původně nečekal - v tátovi.

Ježíš přichází pečovat o lidi a k té péči patří pravdivé pojmenování a oddělení pravdy od fráze,   pravé a falešné zbožnosti. Chceme-li koupit kvalitní zboží a někdo nás upozorní, že nám prodávající nabízí a vychvaluje padělek, můžeme mluvit o štěstí.  

Biblické vyučování často odpovídá na nějakou otázku. /2

Na otázku: "Co je v životě člověka podstatné, aby mohl vejít do nebeského království", odpovídá Ježíš odpovídá podobenstvím. "Jako pastýři večer rozdělují své stádo, ovce nechávají venku  a kozy na noc zavírají (do nějakého přístřešku) /3, tak bude jednou potvrzeno, kam se kdo svým jednáním k druhým zařadil už tady na zemi. /3

Obě dvě skupiny jsou před tváří Syna člověka překvapeny: "Pane, to je asi omyl, já jsem žil deset tisíc před  tvým letopočtem ..."

"Nepletu se člověče (třeba: starej pračlověku Janečku z Čapkových apokryfů), my dva přece máme něco společného, byl jsi solidární s člověkem v nouzi, máš milosrdné srdce".

"Gratuluji každému, kdo má milosrdné srdce." ("Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství". Mt 5,7)

Ti, kteří vylučují druhé ze spásy, mají zvláštní, nesnášenlivý postoj, "kamenné srdce", říká Bible. /4

"Co my dva máme společného", říká jim Ježíš? /5

Jsme nadšeni z velkorysosti a přejícnosti Boha. U nebeské brány se nebude vyžadovat potvrzení o křtu. Bůh nebude nikoho soudit, jen ocení ty solidární s potřebnými. Každý se už svým životem zařazuje buď na stranu služby životu nebo na tu stranu druhou ...

Co by mohl v nebi pohledávat ten, který myslí jen na sebe nebo jen na vlastní spásu?

Bůh nám "otročí", (nezištně, zadarmo) slouží a my jsme pozvání k programu být k jeho obrazu ...

Jsme hrdí na Ježíšovo podobenství o posledním soudu. Každý je zván, Bůh nemá žádné nevlastní děti.

"Kdybych byl věděl, že v letadle je můj oblíbený spisovatel Antony de Exupéry... na něj bych nestřílel" prohlásil německý letec, který Exupéryho sestřelil.

Pan farář přišel ke včelaři ve farnosti pro med. V krajní čtyřlitrové láhvi plavala u hladiny mrtvá myš. "Pane faráři, nebojte se, vám prodám jiný med, tuhle sklenici prodám lampasákovi co sem chodí".

"Co jste učinili (nebo neučinili) nejposlednějšímu člověku, mně jste učinili (neučinili) " - a je to tady provždy vyřčeno!

Nemusí jít doslova jen o jídlo, stejně jako při slovech: Chléb náš vezdejší, dej nám dnes".

Máma přesvědčuje osmiletou ratolest: "Kdyby se tě pan průvodčí ve vlaku ptal, kolik ti je, řekni, že ti ještě není šest". 

Zbožná rodina se (za totality) vracela z ciziny a tenkráte na hranici stávala veliká fronta aut. Paní doktorová začala "omdlévat". Pan manžel předjel frontu a celníky poprosil, aby jej rychle odbavili, že svou ženu veze do nemocnice. Když pak těmto rodičům jejich děti lhaly, ve spravedlivém hněvu je společně bili.

"Navštívili jste mě ve vězení." Nejde jen o nespravedlivě pronásledované. Ale obecně o kriminálníky. (Někteří z nás si tak moc nepřipouštíme, že jsme hříšníci zasluhující boží kriminál.)

Pozo,r nejde o naivní jednání s lidmi, kteří se provinili.

Ježíš se kriminálníkům věnoval. Někteří přijali jeho nabídku i jeho pravidla jak se dostat z bahna ven. Např. jednomu mohl říci:  "Ještě dnes budeš se mnou v ráji". Jeho kumpánovi to říci ale nemohl.)

O některých lidech prohlásil: "Nevejde!" Např.: zbožný mladík, družičky ze svatebního průvodu, kterým se nedostává olej, zaměstnanci, který zakopal hřivnu (i když ji nezpronevěřil, neukradl).

Mít milosrdné srdce je nezbytná a základní podmínka pro vstup do nebeského království.

Ale od těch, kteří poznávají Boží lásku a od učedníků Ježíš očekává více.

Evangelia o tom mnohokráte mluví. /6

Přítel dostává více. Může být obdarován více než ten, kdo se s Ježíšem nesetkal. Ví a zakouší o čem se člověku ani nesnilo. /7

Ježíšova věta: "Co jste dobrého učinili jednomu s těchto mých nejposlednějších bratří", má ještě další význam než jen slitování se nad potřebným. Mluví se o tom u Mt 12,40-42 (nevím, jestli jsme si to tady už někdy říkali. V každém případě se o tom alespoň zmiňuji, abychom věděli, že tu je ještě další význam a další bohatství).

Být solidární s potřebnými, mít milé srdce, být milosrdný, je nezbytný životní postoj pro nebe. Ale pro Ježíšovy učedníky to není jediný program. Ježíš nás posílá zvěstovat lidem pozvání k porozumění Bohu a k přátelství s Bohem.

Pochopení, jakým králem je Ježíš, se pozná podle toho, zda bereme Ježíše vážně. Jakou pozornost věnujeme jeho slovu, jeho názorům, nakolik si s ním rozumíme a nakolik přijmeme jeho moudrost a jeho způsob života.

Zatím jsme Ježíše neviděli tváří v tvář, ale už teď o něm máme dost přesných informaci. Kdo chce, může Krista Krále už teď správně vidět.  

---------------------

Poznámky:

                  /1    Názory a postoje Václava Havla některé lidi zajímaly i v době, kdy byl V. Havel pronásledován. Když byl presidentem, tlačilo se okolo něj velké množství lidí. Ale dnes už opět řadu z nich názory a postoje V. Havla nezajímají.

                  /2    Např.: "Mistře, které přikázání je nejdůležitější? Které modlitby a kolik? V které dny se máme postit? Kolikrát spolu smíme obcovat? 

                  /3    Kozy jsou náchylnější na chlad (noci v tamější krajině jsou chladné, rozdíl proti denní teplotě je značný). Ovce jsou převážně bílé, kozy bývaly převážně černé. Jejich rohy, oči a brada souzněly s lidovou představou satyrů, zlých duchů a ďáblů.

                  /4    "My dodržujeme sobotu". "My správně říkáme Jehova." "My nejíme vepřové". "Pane, absolvoval jsem 99 prvních pátků, byl jsem ctitel těch a těch svatých ..." "My přijímáme v kleče a do úst". "My nejsme ti pobožnůstkáři." 

                  /5    Kdosi Ježíšovi řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?"

On jim odpověděl: "Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: `Pane, otevři nám', tu on vám odpoví: `Neznám vás, odkud jste!'

Pak budete říkat: `Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!'  On však odpoví: `Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.'  Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven. A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední." (Lk 13,23-30)

                           Ne každý, kdo mi říká "Pane, Pane", vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: "Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?" A tehdy já prohlásím: "Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti" (Mt 7,21-23)

                 /6   Ježíš řekl učedníkům: "Pojďte za mnou a učiním z vás záchranáře (rybáře) lidí." (Mt 4,19)  

                        Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. (Mt 10,8)

                        Uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: "Přiblížilo se k vám království Boží".

Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte:"Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží". (Lk 10,9-11)

                        Kdo má, tomu bude dáno a bude mít ještě víc; ale kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. (Mt 13,12)  

                        Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.  (Lk 6,38)  

                        Služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi bit. Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (Lk 12,47-48)

                  /7   Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.

To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.

Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.

Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

To vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. (J 15,9-17)