6. neděle postní - Květná neděle

Autor: Václav Vacek - příprava k biblickým textům ze serveru letohrad.farnost.cz
Texty převzaty s laskavým svolením autora
Originál textu najdete na serveru letohrad.farnost.cz
Hledaný citát: Mt 26,30-35.56.69-75 - nalezené výskyty: 1 - zrušit hledání
Téma: Iz 50,4-7; Flp 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Datum: 16. 3. 2008
Při židovském slavení velikonočního beránka pokaždé nejmladší syn pokládá otci několik otázek. "Proč pečeme beránka? ..."

Otázka otvírá dveře odpovědi. Každý židovský táta ví, co má vyprávět.

My jsme si podobné otázky nezavedli. Proto neumíme odpovídat. Buď mlčíme, hádáme nebo díry v poznání záplatujeme ubohými a zavádějícími vycpávkami.   

Jsme podobní šprtkám ze školy, naučili jsme se řadě výsledků nazpaměť, ale neumíme počítat. /1

Potřebuji vědět, jaký smysl mělo ukřižování. To určuje můj postoj k Ježíši na kříži. Nechápu-li, proč šel Ježíš na kříž, pak moje křižování, vztah ke kříži, ale i mé vlastní utrpení, může vyznít na prázdno.

A naopak, budu se plahočit zbytečným trápením, dokud nepochopím, proč trpěl Ježíš.

Je v tom mezi lidmi mnoho a mnoho nejasností. Už jsme o tom ledaskdy mluvili, ale Velikonoce jsou přede dveřmi. Zkusme přemýšlet jaký důvod vedl Ježíše na kříž. Pak uvidím, čím a jak jsem zachráněn.

Uvedu několik příkladů.

1)   Někdo za druhého umře. Např. případ Maxmiliána Kolbeho. Nabídl svůj život za otce několika dětí. Tím jej zachránil.

2)   Někteří lékaři, hledající příčiny nemocí, se naočkovali nemocí, aby si ověřili, zda je ta nemoc nakažlivá. Vystavili se nebezpečí smrti, aby jiní mohli žít.

3)  Vědci vyvinuli sérum proti nemoci a aby dokázali, že je sérum použitelné, odzkoušeli ho na sobě, aby měli jistotu, že ho mohou lidem dávat. Kdyby ten vědec zemřel, položil by život pro to, aby ten druhý žil.

4)   Představme si, že se někdo, nebo několik lidí, topí a zachránce některé zachrání a přitom se sám nakonec utopí. Dal život za druhé.

5)   Třeba přijdete na lepší příklad.

Jaká je souvislost mezi  Ježíšovou smrtí a "naší" záchranou?

Prosme, očekávejme a hledejme ve svatém týdnu novou ""letošní" odpověď.

----------

Pašijové vyprávění ukazuje, kam až došel Ježíšův pokus - dovést nás k Bohu.

(Slova: "Po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje" naprosto zapadla.) 

Každá tragédie má svůj počátek...

Kdo neobjeví, kde se stala chyba, hrozí mu její opakování.

Nejsem-li dost pozorný, nezískám-li potřebné dovednosti a odpovědnost, nejsem schopen spolupráce. Vyřazuji se (alkoholik nemůže řídit autobus nebo rodinu).

Kdo je ochoten se zamýšlet nad evangeliem a pracovat s jednotlivými událostmi z Písma, je jako učedník, který se postupně učí zvládnou určité dovednosti /2

Stane-li se nějaká havárie, hledáme příčinu. /3

Hledali jsme, proč se Adam s Evou nechali svést hadem.

Proč se Bohu líbila oběť Ábelova a ne Kainova.

V čem byl Abrahám ušlechtilejší než Lot.

Čím Jákob předčil prvorozeného bratra.

V čem Saul neobstál a David obstál. 

Proč Zacheus, Petr a samaritánka vstoupili do božího království a bohatý mladík ne.

Umíme porovnat pokoru kananejské ženy a urážlivost Nazaretských (při Ježíšově primičním kázání). Rozdílné jednání slepce od narození a Nikodéma. Různé reakce setníků, Heroda, Piláta, Samaritánů ze Sycharu, farizeů, Kaifáše, Jana syna Zachariášova ("Křtitele"), Nikodéma ... Petra a Jidáše ...

Už si umíme spočítat, proč se zbožní z vyvoleného národa a pravého náboženství minuli s Mesiášem. Už víme, v čem byl jejich kámen úrazu.

Nikdo jsme Boha neviděli, neznáme jej nedokonale. To je nouze, ale pokud hledám, jsem vzdělavatelný. /4

Horší je, pokud si myslím, že vzdělávání nepotřebuji. (Hrozí mi nekvalifikované postavení nebo žebrota.) /

Pokud si ovšem myslím, že vím dost a správně, hrozí mi srážka s druhými (včetně Boha). 5/

Ti, co byli přesvědčení, jak jemné a čisté svědomí si pěstují, jak vedou bohatý náboženský život - ti nakonec zavraždili Mesiáše (srov. Mt 16,21-23). (My Mesiáše často likvidujeme v jeho bratřích.) /6

Vidíme, že Ježíše na kříž nepřivedly hříchy typu "mluvil jsem neuctivě o paní učitelce" nebo "ukradl jsem v samoobsluze čokoládu", dokonce ani ne "opil jsem se" a "nespala jsem doma"

(nic z toho nesnižuji, tím vším může začínat cesta do pekla). Toto vše farizeové všech dob nepřehlížejí. Ale vůbec si nepřipouštíme, že bychom se někdy mohli stát Božími nepřáteli. Nevěříme, že my bychom se měli "obracet". /7

Často přeceňujeme sebe a podceňujeme náročnost přátelství s Bohem. /8

Ježíše poslala na kříž nesnášenlivost, pýcha a přesvědčení, že odstraněním tvrdohlavého tesaře z Nazareta bude zachráněna existence a víra božího lidu.

"Cedili komára a spolkli velblouda". (Srov. celou 23. kap. Matoušovu)

Porozumění příteli a spolupráce s ním dá určitou práci. Platí to nejen o manželství, nejen při práci s dětmi, ale i ve spolupráci s Bohem.

Proto se nám Ježíš tolik věnuje. Kdo má čisté srdce, uvidí Boha. (Srov. Mt 13,10-17) /9

O Ježíšových Velikonocích došlo ke zkoušce. Většina židů neobstála.

Boží přátelství bylo prověřeno.

Nemohli bychom ani ceknout, kdyby se Bůh naštval.

Na Ježíšově místě by mi bylo trpko a asi bych si neodpustil větu: "Chlapi, kde jste byli"?

Ježíš je silný přátelstvím Otce. Proto nebyl zatrpklý. A viděl, co učedníků ještě bude.

Je vidět, že nejsme milováni pro výkon.

Tím není řečeno, že můžeme zakopat hřivnu.

Máme proč slavit (je důvod k napití, by řekli někteří chlapi).

Přátelství nás nese a ovlivňuje.

Přeji vám zážitek z Velikonoc.

-----------------------

Poznámky:

                 /1         "Proč přišel Ježíš na svět?"

"Aby nás vykoupil".

"Máš jedničku z náboženství".

Některá pohanská náboženství měla za to, že je třeba - aby druhý den vyšlo Slunce - obětovat božstvu tolik a tolik lidských životů.

"Ke smíření našich hříchů bylo potřeba Ježíšova vykupitelské smrti na kříži". 

"Jak to funguje?"

"To je tajemství."

               /2       Vařit, péci, dusit, smažit, grilovat ...

Zdít určité vazby z cihel, kamene a dalších materiálů ...

Řezat, hoblovat, brousit, dlabat, lepit ...

Pilovat, svářet, frézovat, soustružit, kovat, pájet, vrtat ...

Jezdit autem dopředu a dozadu, zahýbat, projíždět zatáčky a křižovatky různých druhů, předjíždět, parkovat ...

Např. já neumím péci koláče. Buď je dostanu, nebo si je musím koupit.

              /3       Lámou se mu kosti - chybí mu vápník.

Zadřel se mu motor - nedoléval do motoru olej.

Koláč není k jídlu - zapomněla dát do těsta sůl.

Ukradli mu kolo - nezamkl si jej.  

              /4        Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl. (J 1,18)

             /5        Ježíš nás varuje před nebezpečnou a jedovatou zbožností v podobenství "o jílku mámivém". (Mt 13,24-30.36-43)

                         Ježíš řekl zbožným: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí."

Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: "Jsme snad i my slepí?"

Ježíš jim odpověděl: "Kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: Vidíme. A tak zůstáváte v hříchu." (J 11,39-41)

                         Náboženská pýcha nesnese nikoho, kdo mluví o Bohu jinak než on, a má-li moc, snadno likviduje protivníky a ty, kteří mu překážejí v cestě. 

Židé se usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagógy. Proto měl být zlikvidován Ježíš i Lazar. Většina proroků službu boží pravdě zaplatila životem a mnoho světců zakusilo trpké pronásledování od nejbližších.

              /6       Farizeové se více modlili a postili než Ježíšovi učedníci. Hnidopišsky si hlídali kultickou čistotu a přidávali mnoho dalších zákazů a příkazů. Kněžstvo sloužilo v pravém chrámě, zákoníci byli teologicky vzdělaní, ale nebyli schopni rozpoznat nebezpečí své povýšenosti ("vidíme"). Přes všechna varování Jana a Ježíše se neobrátili.

              /7       "Obracet se" je celoživotní proces, je to stálé porovnávání svých představ s představami Božími. 

          �  /8       Kdo ze snoubenců si připouští, že by se během manželství mohl zamilovat do někoho cizího? Každý s upřímným přesvědčením říká svatební slib. Nikoho o svatbě nenapadne, že by se někdy mohl rozvést. Komu z mladých manželů přijde na mysl, že by jeho děti mohly přestat chodit do kostela nebo se rozvést?

Sv. Petr se bránil: "Ježíši, jak tě vůbec mohlo napadnout, že já bych tě zradil? Já s tebou půjdu i do horoucích pekel!"

Kaifáš byl od dětských let naprosto přesvědčen, že bude Mesiáši k službám. Nikdy neřekl: "Já Mesiáše ukřižuji". Neznám ženicha, který by řekl: "To budete všichni koukat, jak se za sedm let rozvedu". 

Nikdo nepochybujeme o svých dobrých a upřímných úmyslech a předsevzetích.

             /9      Biblicky je "srdce" místem "poznání", moudrosti a lásky (ne intelektu, paměti, zamilovanosti a citů).

Slovo "poznat" je v Bibli používáno o milostném setkání manželů (s prostitutkou se lze jen vyspat), můžeme říci, jde o setkání, porozumění,  prožitek dvou lidských bytosti (za tím něco stojí, to nepřijde samo sebou).