Schizofrenický křest Páně

Zdraví schizofrenici nepotřebují lékaře

Na schizofrenickou stopu dnešního svátku uvádí řecké slovesné participium „schidzomenús“, kterým evangelium podle Marka popisuje Ježíšovo vidění „roztržených“ nebes (Mk 1,10). Volnější, ale co do smyslu odpovídající překlad se vyhýbá spornému lékařskému termínu a opěvuje „otevřená nebesa“. Moderní metafora úředních hodin připomíná obecnou zkušenost nebes jako pomalého úřadu se starším osazenstvem. Pracuje pod diktátem věčnosti. Jeho dobromyslný kvardián známý pod jménem svatý Petr stojí znuděn u vrátnice a cinká nebeskými klíči. Svět se změnil. Původní zkušenost rozervaných nebes zná každý vysokohorský turista, který se osaměle krčí ve svém bivaku, počítá údery blesků rozčesávajících temnotu noci a přemýšlí, zda chatrné ukotvení vydrží nápor horské bouře. Může přitom meditovat o dva a půl tisíce let starém aforismu filosofa Héraklita: „Blesk řídí kosmos“ (Fragment 64), ale také nemusí, pokud není filosof. Blesk sice spojí nebe se zemí, roztrhne mytickou závoru mezi oběma sférami, ale takovému spojení je lépe se vyhnout. To je původní zkušenost božského. Ale ani normální smrtelník nebude nijak ošizen, pokud se zamyslí nad výzvou, kterou schizoidní vidění nebes sděluje. Na popisu celé scény totiž tkví znak určité nenormálnosti. Autor Markova evangelia neříká, že on sám či někdo jiný pozoroval při Ježíšově křtu nějaké paranormální jevy. Text výslovně praví, že pouze Ježíš viděl popsané znaky teofanie, Božího zjevení. Rozevřená nebesa a Duch v podobě přistávající holubice nebyly určeny širší divácké obci. Pokud by za mnou někdo po normálním křtu v kostele přišel s podobnou historkou, poslal bych ho okamžitě domů, aby si z evidentního přepracování alespoň v neděli odpočinul. Pokud ovšem nepracuje v nějakém supermarketu. A jestliže by navíc tvrdil, že to neviděl on, ale pouze a jedině křtěnec, pak patří on i celá výpověď na psychiatrii. Ve shodě s Markem, čili podobně patologicky postupuje i Matoušovo evangelium, kde také jedině Ježíš vidí znamení Boží přítomnosti (Mt 3,16). Lukáš je už opatrnější. Prý byl lékařem a pravděpodobně neměl zalíbení v excentrických duševních projevech. Jeho popis Ježíšova křtu vyniká objektivitou. Evangelista neříká výslovně, kdo všechno znamení viděl. Ale z celkového popisu je zřejmé, že je pozorovali všichni dotyční diváci (Lk 3,21-22). Jan volí zlatou střední cestu mezi normalitou a schizofrenií. Svědectví o neviditelné části Ježíšova křtu podává pouze Jan Křtitel, který vše viděl přísně individuálně. Zato vůbec nevíme, zda něco zpozoroval samotný křtěnec. Janovo evangelium dosvědčuje teofanii jako znak pravosti Ježíšova původu a poslání: Nazaretský je Božím synem (Jn 1,32).

Nejen okolnosti Ježíšova křtu vynikají schizofreničností, ale i samotná evangelia. Jejich rozporuplné svědectví ukazuje na různorodé úmysly pisatelů. Marek potřebuje tajné zjevení Boží slávy pro svou teorii skrytého a trpícího Mesiáše, který postupně odhaluje svou totožnost a úplně se dává poznat až na kříži. Plnost božství vidí na začátku své dráhy zcela sám, bez diváků. I Matouš zřejmě potřebuje skrýt křtěncovu nebeskou identitu, alespoň na začátku. Jeho koncepce Ježíše jako nového a výkonnějšího Mojžíše se výslovně ukazuje až při Horském kázaní a poté v následném působení Nazaretského. Lukáš ví o Ježíšově božském původu všechno a hned, což dosvědčují okolnosti Ježíšova narození. Pak nemusí okolo křtu dělat žádné tajnosti a bezostyšně předvádí nadpřirozené jevy pro všechny diváky. Janova komunita potřebuje zdůraznit roli Jana Křtitele, jelikož se pravděpodobně skládala z Janových učedníků. Proto dosvědčuje božství Nazaretského prorok osobně a už nikdo jiný. Schizofrenická symfonie čtyř odlišných koncepcí Ježíšova křtu ukazuje na různorodost podání, které prvotní událost popisují.

Ale třeba nejde o úplnou náhodu, vždyť evangelia jsou inspirována Duchem pravdy. Třeba byl i Ježíš schizofrenický. Skrytě od samého začátku a veřejně od svého kontroverzního působení. Ne každý je zároveň bohem a člověkem, i když to někteří o sobě čas od času tvrdí. Na psychiatriích se vyskytuje Božích synů či dcer poměrně hodně. Mesiáši z Nazareta tuto historku věří asi dvě miliardy křesťanů, což není tak málo. Tajemné soužití lidství a božství se poprvé ukazuje při křtu v řece Jordánu. Nenápadný poutník se stává subjektem Boží slávy, která není viditelná pro všechny. Proto podávají evangelia tak nejednotné svědectví o komentované události. Křest odpovídá na důležitou otázku po Ježíšově identitě. Hned na začátku jeho působení se dozvídáme, „kdo“ Ježíš je. Všechna čtyři evangelia obsahují výpověď o Božím synovství ve stylu „Ty jsi můj milovaný syn“ (Mk 1,11). Ale to ví evangelisté zpětně a nikoliv ihned. Své dojmy sepisují – pokud vůbec psali či redigovali osobně nějaká vyprávění – až po mnoha letech. Rozhodujícím kritériem rozpoznávání fascinující osobnosti z Galileje zůstává samotné Ježíšovo působení, což potvrzuje i letniční kázání apoštola Petra. Zcela specifická činnost pozorovaná všemi lidmi přináší odpověď na otázku po Ježíšově identitě. Na ni se ptají nejen Janovi učedníci („Jsi ten, který má přijít?“ Mt 11,2), ale i farizeové („Jak dlouho nás chceš držet v nejistotě? Jsi‑li Mesiáš, řekni nám to otevřeně!“ Jn 10,24). Apoštol Petr ve svém kázání o Letnicích, z něhož cituje druhé čtení, již nepochybuje a naplno říká, že Nazaretský je oním očekávaným Mesiášem. Dělal přesně to, co se od něho po křtu očekávalo.

Ale během Ježíšova veřejného působení to zdaleka nebylo tak jasné. První komunita věřících kolem zajímavého rabiho z Galileje přijala za jedno z kritérií pravosti jeho mesiášského poslání fakt, že Ježíš naplnil beze zbytku dávná proroctví o Mesiáši. Třeba to, které dnes čteme v dnešním prvním čtení z proroka Izaiáše o totožnosti a činnosti Božího služebníka. Liturgická komise nelepila text prvního čtení zcela náhodně (její chmurný pokus můžete vidět zde). První část citované pasáže výslovně cituje Matoušovo evangelium jako doklad o pravosti Ježíšova poslání (Mt 12,18-21). Ale to si myslel on sám, několik žen a skupinka jeho učedníků. Schizofrenie kolem osoby Božího syna dosáhla celonárodních rozměrů. Teprve osudové rozhodnutí velerady ukončilo vleklý spor o Boží synovství či otcovství. Zmizí-li hlavní aktér, bude po problémech. Vzhledem k daným okolnostem se toto řešení zdálo racionální a bylo prakticky proveditelné. Národní vůdci nemilovali nenormální situace a ovládali kupecké počty: „Je lépe, aby zemřel jeden člověk, než celý národ.“ (viz Jn 18,14). Politicky smýšlející velerada jednala v logice schizofrenické situace nastolené dějinami. Buď riziko protiřímského povstání pod novým Mesiášem nebo nenáviděný pax romana bez Mesiáše. Nutno říci, že jejich počty vydržely ještě dvě generace, až do celonárodní vzpoury v roce 66. Židovských Mesiášů bylo popraveno několik za sebou, například nějaký Theudas či Juda Galilejský (Sk 5,36-37). Mír pod bratrskou pomocí světové velmoci něco stojí, to přece ví každý.

Také naše osobní schizofrenie vzhledem k Ježíšově osobnosti trvá. Představuje zápas mezi vírou a nevěrou. Trval za Ježíšových časů a potrvá za všech časů až do konce světa. Ani nebesa roztržená bleskem či Ježíšovým křtem na tom mnoho nezmění. Jednak to mimo Ježíše a Bibli málokdo viděl a jednak tento kosmicky či mytologicky vzácný jev nemůže odstranit trvalou možnost nevěry, s níž se potýká každý a každá z nás. A kdo tvrdí, že pochybnost nemá, tak není věřící v biblickém slova smyslu. Stává se opravdovým schizofrenikem. Na jednu stranu plně prožívá své totální přesvědčení o Bohu a na druhé straně odmítá jakoukoliv známku Boží slabosti, kterou v sobě odhaluje. Ale Bůh slabý byl, jinak by neumřel na kříži s výkřikem poslední pochybnosti: “Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil!” (Mk 15,34) Je-li opravdový Bůh lidsky zranitelný, pak jen nenormální náboženský fanatik může předstírat, že je božsky silný. Před podobnou zkázou rozumu a víry aby nás Pán při zdravém fištrónu zachovati ráčil. Jedna nepochybující parta schizofrenických Božích bojovníků plně zaměstnává od 11. září 2001 půl zeměkoule. Vyznačují se neochvějnou jistotou týkající se Boha, vlastní smrti a zabíjení druhých.